Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại Quyết định 149/2004/QĐ-UB

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ký quỹ phục hồi môi trường hoạt động khoáng sản Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ QUỸ ĐỂ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐƯỢC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 149/2004/QĐ-UBND NGÀY 21/5/2004

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 127/TTr-STNMT ngày 18 tháng 4 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc ký quỹ để phục hồi môi trường khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành tại Quyết định số 149/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 2004 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

"Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường tại Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái, hoặc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái hay một tổ chức tín dụng tại tỉnh Yên Bái được chỉ định.

2. Tổ chức, cá nhân ký quỹ được hưởng lãi xuất phát sinh như đối với tiền gửi không kỳ hạn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái hoặc tổ chức tín dụng tại tỉnh Yên Bái được chỉ định; được nhận lại số tiền ký quỹ sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận đã hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường"

3. Thay thế cụm từ: " Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái " tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8 bằng cụm từ: "Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Yên Bái hoặc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái hay một tổ chức tín dụng tại tỉnh Yên Bái được chỉ định ".

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được chuyển số tiền đã ký quỹ sang Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái hoặc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Yên Bái.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã có thông báo ký quỹ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái nhưng đến nay chưa thực hiện việc ký quỹ thì thực hiện theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực khai thác Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2008
Ngày hiệu lực04/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành24/04/2008
       Ngày hiệu lực04/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định ký quỹ để phục hồi môi trường