Quyết định 149/2004/QĐ-UB

Quyết định 149/2004/QĐ-UB về ký quỹ để phục hồi môi trường khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ký quỹ phục hồi môi trường hoạt động khoáng sản Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2004/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KÝ QUỸ ĐỂ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993;

- Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);

- Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22/10/1999 của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học công nghệ - Môi trường hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 180/TNMT-TTKS ngày 17/5/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ban hành: “Quy định về việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Điều 2: Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Vũ Sửu

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ QUỸ ĐỂ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149 ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái )

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường khi thực hiện hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải gửi một khoản tiền vào một tài khoản phong toả tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ phục hồi môi trường và đất đai do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra khi kết thúc từng phần diện tích khai thác và khi đóng cửa mỏ.

CHƯƠNG II

CĂN CỨ , PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC TIỀN KÝ QUỸ

Điều 3: Căn cứ xác định mức tiền ký quỹ.

1. Mức tiền ký quỹ được xác định căn cứ theo tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường, thời hạn khai thác theo báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (sau đây gọi chung là báo cáo ĐTM) đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê chuẩn hoặc xác nhận và thời hạn có hiệu lực khai thác của giấy phép khai thác khoáng sản.

2. Trường hợp đối với các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép mà trong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và báo cáo ĐTM chưa có phần tình tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường thì phải lập bổ sung trong một báo cáo riêng trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê chuẩn.

Điều 4: Phương pháp xác định mức tiền ký quỹ.

1. Trường hợp ký quỹ một lần.

Đối với những trường hợp khai thác khoáng sản có thời hạn khai thác theo báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản dưới 3 (ba) năm phải thực hiện lý quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường theo báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và báo cáo ĐTM (không bao gồm khoản chi phí dùng cho phương án công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý về mặt môi trường được tiến hành ngay trong quá trình khai thác của đơn vị) đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê chuẩn.

2. Trường hợp ký quỹ nhiều lần:

a. Đối với những trường hợp khai thác khoáng sản có thời hạn khai thác theo báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản từ 3 (ba) năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần.

b. Số tiền ký quỹ (A) được xác định theo thời hạn khai thác báo cáo nghiên cứu khả thi, thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sẳn được cấp và tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, tính theo công thức sau:

Trong đó:           A: Số tiền ký quỹ cho một đối tượng được phép khai thác khoáng sản (đồng Việt Nam).

T : Thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (năm).

Tb : Thời hạn khai thác tính theo báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỏ và báo cáo ĐTM đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê chuẩn (năm).

M: Tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường theo báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế mỏ và báo cáo ĐTM (Đồng Việt Nam).

c. Số tiền ký quỹ lần đầu (Ký hiệu là B) đối với từng trường hợp như sau:

c.1. Đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (T) từ 3 năm đến dưới 10 năm thì mức ký quỹ lần đầu bằng 25% số tiền phải ký quỹ (A) xác định theo công thức trên.

c.2. Đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (T) từ 10 năm đến dưới 20 năm thì mức ký quỹ lần đầu bằng 20% số tiền phải ký quỹ (A) xác định theo công thức trên.

c.3. Đối với dự án có thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp (T) từ 20 năm trở lên thì mức ký quỹ lần đầu bằng 15% số tiền phải ký quỹ (A) xác định theo công thức trên.

c.4. Số tiền ký quỹ những lần sau (C) căn cứ vào số tiền phải ký quỹ còn lại và thời hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, tính theo công thức dưới đây.

d. Đối với trường hợp được gia hạn thời gian khai thác khoáng sản.

d.1. Trường hợp các tổ chức, cá nhân được gia hạn hoạt động khai thác khoáng sản, trong thời gian được gia hạn mà không gây tác động xấu đến môi trường do công suất khai thác chưa đủ và được cấp có thẩm quyền thẩm định thì không phải thực hiện việc ký quỹ.

d.2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trong thời gian được gia hạn mà gây tác động xấu đến môi trường thì phải thực hiện ký quỹ một lần theo tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường do hoạt động khai thác được gia hạn gây ra đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê chuẩn hoặc xác nhận.

Điều 5: Thời điểm thực hiện ký quỹ.

1. Đối với trường hợp ký quỹ một lần và ký quỹ lần đầu của trường hợp ký quỹ nhiều lần: Việc ký quỹ phải thực hiện xong trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản mà tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản đã đăng ký với cấp có thẩm quyền.

2. Đối với trường hợp ký quỹ nhiều lần (tính từ lần thứ hai trở đi): Việc ký quỹ phải thực hiện hàng năm (chậm nhất là trước ngày 31 tháng 12 hàng năm), tính từ ngày đăng ký bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản cho tới khi kết thúc thời hạn khai thác theo giấy phép được cấp. Các tổ chức, cá nhân được phép ký quỹ nhiều lần có thể chọn hình thức ký quỹ một lần cho toàn bộ thời hạn khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

3. Đối với trường hợp được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản: Việc ký quỹ phải thực hiện xong trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KÝ QUỸ

Điều 6: Thời gian thông báo ký quỹ.

1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo về số lần ký quỹ và số tiền ký quỹ mà các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.

2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu ký quỹ, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải thực hiện việc ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái và báo cáo bằng văn bản cho những cơ quan sau:

a. Cục Bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b. Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

d. Sở Tài chính Yên Bái.

Tổ chức, cá nhân phải ký quỹ có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí về dịch vụ ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái theo quy định của pháp luật về hoạt động của các tổ chức tín dụng.

3. Mọi thủ tục ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái được thực hiện theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái và phải phù hợp với quy định của pháp luật về hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với hoạt động ký quỹ.

Tiền ký quỹ được nộp, thanh toán và hạch toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được tính quy đổi về đồng Việt Nam theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Điều 7: Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái có trách nhiệm:

1. Thẩm định và thông báo số tiền ký quỹ mà tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải ký quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ký quỹ của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

3. Thẩm định và xác nhận các trường hợp gia hạn, bổ sung thời hạn khai thác mà hoạt động khai thác không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

4. Thẩm định và xác nhận các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc phục hồi môi trường.

Điều 8: Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái, nơi các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện việc ký quỹ để đảm bảo cho việc phục hồi môi trường theo Quy định này được thu khoản phí dịch vụ thanh toán để ký quỹ theo đúng quy định và chế độ thu phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân mở tài khoản tiền gửi và có trách nhiệm.

1. Thực hiện các thủ tục ký quỹ như: nhận tiền gửi về quỹ, mở tài khoản phong toả cho khoản tiền ký quỹ, xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ cho đối tượng ký quỹ, lưu giữ chứng từ liên quan đến việc ký quỹ.

2. Thanh toán tiền ký quỹ cho các đơn vị được phép rút tiền ký quỹ sau khi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành việc phục hồi môi trường.

Điều 9: Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, phê chuẩn dự toán chi phí phục hồi môi trường của báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý và thực hiện việc kiểm tra, quyết toán số tiền ký quỹ đã sử dụng/

CHƯƠNG V

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 10: Tổ chức, cá nhân ký quỹ có quyền rút tiền ký quỹ khi đã thực hiện xong việc phục hồi môi trường và đã được cấp có thẩm quyền thẩm định và xác nhận.

Điều 11: Các tổ chức, cá nhân phải ký quỹ theo Quy định này nếu không thực hiện việc ký quỹ sẽ không được phép khai thác khoáng sản hoặc sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Pháp luật về hoạt động khoáng sản.

CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ

Điều 12: Các tổ chức, cá nhân trả lại hoặc bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định này cho đến thời điểm trả lại hoặc bị thu hồi giấy phép. Việc hoàn trả tiền ký quỹ không sử dụng hết cho việc phục hồi môi trường cho các đối tượng này sẽ được thực hiện sau khi có xác nhận đã hoàn thành việc phục hồi môi trường hoặc sau khi có quyết toán chính thức về việc phục hồi môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản của các đối tượng này gây ra.

Điều 13: Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng không thực hiện việc phục hồi môi trường hoặc trường hợp bị phá sản hay giải thể thì Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định cho phép sử dụng số tiền ký quỹ để phục hồi môi trường và lựa chọn (thông qua hình thức đấu thầu) đơn vị thực hiện việc phục hồi môi trường bằng khoản tiền ký quỹ này. Việc sử dụng tiền ký quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, phù hợp với nội dung, khối lượng công việc và dự toán chi phí phục hồi môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê chuẩn. Trường hợp số tiền ký quỹ để phục hồi môi trường không sử dụng hết thì được trả lại cho đối tượng đã ký quỹ, trường hợp đối tượng ký quỹ đã bị giải thể hoặc phá sản thì nộp toàn bộ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và xử lý tài sản khi có thẩm định tịch thu xung quỹ Nhà nước và tài sản này được xác lập thuộc quyền sở hữu Nhà nước. Số tiền ký quỹ đã sử dụng phải được kiểm tra, quyết toán theo quy định của Pháp luật về tài chính hiện hành.

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Mọi chế độ thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15: Các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Yên Bái thực hiện việc phục hồi môi trường theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật, các tổ chức, các nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà giấy phép vẫn còn thời hạn thì cũng phải thực hiện việc ký quỹ theo Quy định này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2004
Ngày hiệu lực21/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu149/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýVũ Sửu
       Ngày ban hành21/05/2004
       Ngày hiệu lực21/05/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/2004/QĐ-UB ký quỹ phục hồi môi trường khai thác khoáng sản Yên Bái