Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2011 do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011 và được áp dụng kể từ ngày 22/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2011.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết của Quận ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND quận tại tờ trình số 05/TTr-VP ngày 21 tháng 01 năm 2011 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh quận năm 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh quận năm 2011 để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. UBND Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố
(Phòng Tổng hợp – Kế hoạch);
- Sở Kế hoạch và đầu tư TP;
- Phòng Kiểm tra văn bản – Sở Tư pháp TP;
- TT. Quận ủy;
- CT, PCT. UBND quận;
- UBMTTQ và các đoàn thể quận;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2011
Ngày hiệu lực04/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Việt
        Ngày ban hành28/01/2011
        Ngày hiệu lực04/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2011/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2011 Quận 9 Hồ Chí Minh