Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong năm 2011

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH TRONG NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Báo cáo số ……./BC-TP ngày tháng 02 năm 2012 về việc rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành trong năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.

Gồm 03 Chỉ thị và 03 Quyết định.

- Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 về triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh Quận 9 năm 2011,

- Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2011 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011

- Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2011 về tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012,

- Quyết định số 04/2011/CT-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành quy trình, trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9,

- Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội và quốc phòng – An ninh năm 2011,

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành trong năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Trung tâm Công báo Tp.HCM
-
Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở TP;
-
Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/02/2012
Ngày hiệu lực 22/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2013
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Việt
Ngày ban hành 22/02/2012
Ngày hiệu lực 22/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/03/2013
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011

  • 22/02/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/02/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực