Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quận 9 năm 2011 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi đã được thay thế bởi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Quận 9 Hồ Chí Minh 2011 và được áp dụng kể từ ngày 22/02/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Quận 9, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH QUẬN 9 NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo tiền đề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2011, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, công ty, trung tâm thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện tốt mục tiêu năm 2011 là phát huy tinh thần năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo hiệu quả và bền vững; tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2011- Năm Vì trẻ em”.

2. Tổ chức quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã nêu tại Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2011; Nghị quyết Quận ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011; Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2011 và các chương trình, kế hoạch có liên quan.

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2011; Chương trình tạo nguồn hàng thiết yếu và bình ổn thị trường quận đến năm 2015, nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế.

4. Năm 2011 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; dự toán thu chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở nguồn thu và nhiệm vụ chi đã được phân cấp ổn định. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương được Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2011 là 325,275 tỷ đồng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 13 phường thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên về điện, xăng dầu, mua sắm tài sản; tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư hạ tầng giao thông đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ưu tiên đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của quận.

5. Ngay từ đầu năm 2011, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV xác định. Tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm “Năm 2011 - Năm Vì trẻ em” kết hợp với việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, nhân dân về trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em được rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Tiếp tục giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; có thái độ ứng xử văn minh trong công việc, trong giao tiếp hàng ngày.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính; Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, cụ thể tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin ở các cơ quan hành chính Nhà nước. Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực; thực hiện nhiệm vụ thể hiện tính năng động, sáng tạo và hiệu quả. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực như: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

7. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm; đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, người nghèo, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

8. Xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện. Triển khai thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2011 ở cả 2 cấp với chất lượng cao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy, nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tình huống cháy nổ tại cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định.

9. Về tổ chức thực hiện:

9.1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quận năm 2011 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của Ủy ban nhân dân quận; phối hợp với cơ quan chuẩn bị nội dung và sắp xếp, bố trí để Ủy ban nhân dân quận xem xét, thông qua ban hành các kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này và báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

9.2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân quận năm 2011, Thủ trưởng các ban, ngành, công ty, trung tâm thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay. Nội dung kế hoạch phải bao quát trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận chuyên môn; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt thiếu sót và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Chỉ thị số 26/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

9.3. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao ban với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh quận năm 2011, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, công ty, trung tâm thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2011
Ngày hiệu lực28/02/2011
Ngày công báo15/03/2011
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2012
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Việt
        Ngày ban hành21/02/2011
        Ngày hiệu lực28/02/2011
        Ngày công báo15/03/2011
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/02/2012
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND triển khai giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi