Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong đã được thay thế bởi Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2012 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần; Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng và sử dụng nghĩa trang; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 22/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 16/01/2013; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1497/BC-STP ngày 05/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 như sau:

Thành phần mời dự tiệc cưới: Họ hàng nội ngoại, hàng xóm, láng giềng, bạn bè thân thích và đồng nghiệp cùng cơ quan trực tiếp công tác (nếu có); khuyến khích hình thức báo hỷ. Cán bộ, công chức, viên chức không dự tiệc cưới trong giờ hành chính; không sử dụng phương tiện cơ quan đi dự cưới; không sử dụng công quỹ mừng cưới (trừ trường hợp cán bộ, nhân viên của cơ quan có quy định được tặng quà cưới theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị).

- Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 như sau:

Khuyến khích không sử dụng hoặc hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng bia, rượu, thuốc lá trong đám cưới. Không sử dụng bia, rượu, thuốc lá đối với đám cưới của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hoặc con em gia đình của các đối tượng trên, nếu tổ chức vào buổi trưa các ngày làm việc.

- Sửa đổi Khoản 5 Điều 5 như sau:

Tại các di tích lịch sử, văn hóa phải có sơ đồ hướng dẫn về giao thông, các điểm hành lễ, thờ tự, nơi đặt lễ, dâng hương; có biển giới thiệu tóm tắt về lịch sử, giá trị tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng. Có quy định đối với khách đến tham quan, hành lễ. Hạn chế đốt vàng mã quy mô lớn; nghiêm cấm đốt hình nộm, hàng mã và sử dụng tiền âm phủ nhái tiền polyme, các hoạt động bói toán, mê tín dị đoan, xóc thẻ, ăn xin, đánh bạc dưới mọi hình thức trong lễ hội.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế và bổ sung những nội dung được bổ sung, sửa đổi vào văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Phó văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2019
Cập nhật7 tháng trước
(21/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành22/01/2013
       Ngày hiệu lực01/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2019
       Cập nhật7 tháng trước
       (21/05/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong