Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2012 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG, ĐÓN NHẬN ĐANH HIỆU THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản s 376/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 25/4/2019; Sở Tư pháp tại văn bản số 196/BC-STP ngày 23/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Khuyến khích tổ chức lễ cưới không quá 01 ngày”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan đi đám cưới; không sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưi theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ trường hợp cơ quan có quy định tặng quà theo quy chế chi tiêu nội bộ)”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Khuyến khích không soạn cmời khách trong thời gian tổ chức tang lễ và các ngày tuần tiết; không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Hạn chế tối đa việc rải vàng mã, tiền âm phủ trên đường; không rải tiền theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:

“5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ trần thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chc lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Tại các di tích lịch sử, văn hóa phải có sơ đồ hướng dẫn về giao thông, các điểm hành lễ, thờ tự, nơi đặt lễ, dâng hương; có biển giới thiệu tóm tắt về lịch sử, giá trị tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng. Có quy định đối vi khách đến tham quan, hành lễ. Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định. Không tổ chức và tham gia các hoạt động theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 5 như sau:

“7. Việc tổ chức quyên góp nguồn công đức thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2019.

Bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và điểm d khoản 8 Điều 4 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tnh;
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PVP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực18/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
      Người kýĐặng Quốc Khánh
      Ngày ban hành07/05/2019
      Ngày hiệu lực18/05/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhậtnăm ngoái

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hà Tĩnh

         • 07/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực