Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2007/QĐ-UBND thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng, giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 12/TTr-SNN ngày 17/02/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 253/TTr-SNV ngày 28/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Điều hành Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước.

Lý do: Hình thức của văn bản không đúng, không phù hợp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ
NN&PTNT;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, KTN;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT(T-QD39-4/3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành21/03/2014
       Ngày hiệu lực31/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2007/QĐ-UBND Ban Điều hành Dự án trồng rừng Bình Phước

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực