Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 34/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá Thể thao An Giang và được áp dụng kể từ ngày 29/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 05/TTr-SNV ngày 03 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (và tương đương):

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

- Phòng Di sản văn hóa;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- VP.UBND tỉnh, TT. Công báo;
- Lưu: VT, SNV/15b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực24/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
      Người kýHồ Việt Hiệp
      Ngày ban hành14/01/2014
      Ngày hiệu lực24/01/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang