Quyết định 442/QĐ-UBND

Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 442/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần An Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11 /TTr-STP ngày 09/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, gồm: 153 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (41 Nghị quyết, 67 Quyết định, 45 Chỉ thị) và 01 Quyết định hết hiệu một phần (Có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trung tâm Công báo - Tin học(để đăng công báo);
- Lưu: P.HCTC, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

Ngày ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của Văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A. HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I. AN NINH TRẬT TỰ

1

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND

31/10/2007

Về việc ban hành Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

31/10/2016

2

Chỉ thị

17/2014/CT-UBND

29/12/2014

Về công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

II. BẢO HIỂM XÃ HỘI

3

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

09/05/2011

Về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2011 và những năm tiếp theo

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

4

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

14/11/2008

Về việc thực hiện Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

III. CÔNG THƯƠNG

5

Quyết định

3195/2005/QĐ-UBND

29/11/2005

Về việc ban hành Quy định Tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang

23/01/2016

6

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Ban hành Quy định quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

06/3/2016

7

Chỉ thị

02/2004/CT-UB

13/01/2004

Về việc chấn chỉnh công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan nơi cửa khẩu biên giới đường bộ trong tỉnh An Giang.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

8

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

19/09/2006

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

9

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

28/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

10

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

16/08/2011

Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

11

Chỉ thị

14/2011/CT-UBND

02/11/2011

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

12

Chỉ thị

17/2013/CT-UBND

23/12/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

IV. GIAO THÔNG VẬN TẢI

13

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

13/05/2011

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh An Giang

28/02/2016

14

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

19/05/2011

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô của bến xe Long Xuyên (bến tạm).

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh An Giang

28/02/2016

15

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND

03/02/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

09/9/2016

V. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

16

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

08/3/2006

Về việc đầu tư cơ sở vật chất trường học

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

17

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

19/5/2006

Về việc tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

VI. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

18

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

13/04/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang

10/7/2016

19

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

03/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

21/01/2016

20

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

13/4/2010

Về việc đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và 2015 tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

21

Chỉ thị

15/2012/CT-UBND

05/10/2012

Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

VII. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

22

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND

13/06/2007

Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

27/02/2016

23

Quyết định

47/2007/QĐ-UBND

11/07/2007

Về quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/03/2016 của UBND tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

26/3/2016

24

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND

22/9/2010

Về việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

VIII. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

25

Chỉ thị

12/CT.UB

10/5/1990

Quy định định việc chăm sóc đời sống các đối tượng chính sách xã hội (chủ yếu là những người có công với cách mạng và thân nhân của họ)

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

26

Chỉ thị

13/CT.UB

18/07/1991

Quy định việc xây dựng quỹ phong trào căn nhà tình nghĩa

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

27

Chỉ thị

32/CT-UB

20/12/1996

Chỉ đạo việc tăng cường công tác chính sách và xây dựng xã, phường làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

28

Chỉ thị

01/CT.UB

06/01/1998

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp kỹ thuật an toàn – phòng chống cháy nổ

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

29

Chỉ thị

24/2004/CT-UB

23/7/2004

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện về an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

30

Chỉ thị

04/2005/CT-UB

04/3/2005

Về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

31

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

27/6/2006

Về việc tăng cường chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

IX. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

32

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND

21/11/2007

Ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

12/4/2016

33

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

10/03/2010

Sửa đổi một số Điều của Quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

12/4/2016

34

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

30/9/2010

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/5/2016

35

Chỉ thị

20/CT.UB

20/7/1994

Về việc nghiêm cấm sản xuất, mua bán ốc bươu vàng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

36

Chỉ thị

25/1998/CT-UB

01/7/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với công tác xóa đói giảm nghèo

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

37

Chỉ thị

33/2003/CT.UB

11/12/2003

Về việc Quản lý chất lượng heo đực giống

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

38

Chỉ thị

35/2003/CT.UB

25/12/2003

Về việc đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã và trang trại nông lâm ngư nghiệp và thủy sản

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

39

Chỉ thị

11/2005/CT-UBND

05/4/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán hợp tác xã nông nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

40

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND

24/01/2007

Về việc củng cố hoạt động của tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

41

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

15/10/2008

Về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

42

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

10/4/2013

Về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2013 - 2015

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

X. NỘI VỤ

43

Quyết định

38/2008/QĐ-UBND

22/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

28/01/2016

44

Quyết định

43/2008/QĐ-UBND

10/08/2008

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh An Giang

28/01/2016

45

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

25/03/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

46

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

15/04/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

01/4/2016

47

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

29/04/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/07/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

29/7/2016

48

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND

23/06/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

28/01/2016

49

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND

31/08/2009

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

50

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND

28/09/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang

20/8/2016

51

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND

28/09/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang

30/9/2016

52

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND

14/12/2009

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

53

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

05/02/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

28/01/2016

54

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

12/3/2010

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

20/10/2016

55

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

17/03/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

16/5/2016

56

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

29/07/2010

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

57

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND

14/10/2010

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

10/02/2016

58

Quyết định

70/2010/QĐ-UBND

27/12/2010

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

59

Quyết định

71/2010/QĐ-UBND

30/12/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương.

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh An Giang

28/01/2016

60

Quyết định

72/2010/QĐ-UBND

30/12/2010

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

18/6/2016

61

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

07/04/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

10/02/2016

62

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

13/05/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

10/02/2016

63

Quyết định

34/QĐ-UBND

10/01/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang được ban hành tại Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

28/01/2016

64

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

02/02/2012

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

15/5/2016

65

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

12/04/2016

về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

20/10/2016

66

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

01/06/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

28/01/2016

67

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

14/01/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/07/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

29/7/2016

68

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND

20/09/2011

Về việc tăng cường công tác văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

XI. TÀI CHÍNH

69

Nghị quyết

 

01/08/2003

Về việc ban hành chế độ thu 8 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

70

Nghị quyết

 

01/08/2003

Về việc ban hành hai loại phí mới; mức thu khai thác đá, cát trên sông dùng trong xây dựng và điều chỉnh mức thu quỹ tu sửa cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục công lập, bán công

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

71

Nghị quyết

 

08/12/2003

Về việc ban hành chế độ thu 02 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 43/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

72

Nghị quyết

13/2004/NQ-HĐND

15/7/2004

Về việc ban hành thu phí thẻ thư viện, điều chỉnh học và phê duyệt mức thu, đóng góp vào cơ sở trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-UBND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang

19/12/2016

73

Nghị quyết

02/2006/NQ-HĐND

14/07/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

74

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

13/07/2007

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế và bãi bỏ bằng các Nghị quyết số 43/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 45/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 49/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

75

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

13/07/2007

Về việc bổ sung mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19-12-2016

76

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND

10/07/2009

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19-12-2016

77

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

09/07/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sỡ hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

78

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017

19/12/2016

79

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND

04/03/2011

Về việc ban hành mức thu học phí đối với các trường do địa phương quản lý năm học 2011 -2012

Được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2016/NQ-UBND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý

19/12/2016

80

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND

20/07/2011

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

81

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND

20/07/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2016/NQ-UBND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

15/08/2016

82

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND

20/07/2011

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Được thay thế bằng Nghị quyết số 32/2016/NQ-UBND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

15/08/2016

83

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 43/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

84

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

85

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

86

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

10/07/2012

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

87

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

10/07/2012

Về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 47/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang

19/12/2016

88

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

Về mức thu phí tham quan công trình văn hóa và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh An Giang;

Được thay thế bằng Nghị quyết số 42/2016/NQ-UBND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

89

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

Về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

90

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

91

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

Về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

92

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

về mức thu, chế độ thu, nộp phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

93

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND

12/07/2013

Về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19-12-2016

94

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND

10/12/2013

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

95

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND

08/7/2014

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sỡ hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2106

96

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND

08/07/2014

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

19/12/2016

97

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

08/07/2014

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

98

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND

08/07/2014

Về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2014-2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

15/08/2016

99

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND

08/07/2014

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

15/08/2016

100

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2106

101

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

102

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND

05/12/2014

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của HĐND tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

15/08/2016

103

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND

09/07/2015

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2106

104

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND

09/07/2015

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sỡ hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2106

105

Nghị quyết

22/2016/NQ-HĐND

03/08/2016

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2106

106

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND

03/08/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

107

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND

03/08/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

108

Nghị quyết

32/2016/NQ-HĐND

03/08/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sỡ hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

109

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND

03/08/2016

Về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2016

110

Quyết định

1524/2004/QĐ-UBND

10/08/2004

Về việc ban hành mức thu và sử dụng phí thư viện

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang

19/12/2016

111

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

12/07/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý

16/09/2016

112

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

13/09/2016

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2016/NQ-UBND ngày 25/8/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

06/09/2016

113

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

05/04/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

09/09/2016

114

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

15/07/2013

về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 10/08/2016 của UBND tỉnh về quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang

25/08/2016

115

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

30/06/2016

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản xe gắn máy, ô tô, tàu thủy, thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, xe máy điện, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang

12/08/2016

116

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

26/09/2014

Về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2014 - 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 06/09/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

16/09/2016

117

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND

31/12/2014

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang

05/09/2016

XII. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

118

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND

05/10/2009

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

10/07/2016

119

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

17/09/2015

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/05/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang

10/07/2016

120

Chỉ thị

15/CT.UB

19/04/2002

Tổ chức hoạt động thực hiện Tuần Quốc gia về Nước sạch - Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 05-6

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

121

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

10-03-2003

Về việc neo bè, đào ao nuôi cá theo đúng quy hoạch và giữ gìn vệ sinh môi trường

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

122

Chỉ thị

34/CT.UB

30/09/2004

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải, rác trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

123

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

24/07/2006

Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm và tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

124

Chỉ thị

13/2007/CT.UBND

30/05/2007

Tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nuôi trồng thủy sản

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

125

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND

07/10/2008

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

126

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

11/09/2009

Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

127

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND

02/01/2014

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

XIII. THANH TRA

128

Chỉ thị

05/2014/QĐ-UBND

12/06/2014

Về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 của UBND bãi bỏ Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 12/06/2014 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang

24/06/2016

XIV. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

129

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND

05/11/2009

Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động cơ quan nhà nước

Được thay thế bằng Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước

24/09/2016

130

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

15/09/2014

Ban hành quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xâu dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

12/09/2016

131

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND

13/10/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định 918/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điển tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang

31/03/2016

132

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND

20/10/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

09/10/2016

133

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND

26/05/2011

Về tăng cường sử dụng thư điện tử trong các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước

24/9/2016

XV. TƯ PHÁP

134

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

12/08/2009

về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 và Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

8/3/2016

135

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

04/03/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/08/2016 của UBND tỉnh An Giang bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến Giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang

25/8/2016

136

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

02/07/2016

Ban hành Quy chế về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

1/12/2016

137

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

02/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 và Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

8/3/2016

138

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

04/11/2013

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tư pháp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tư pháp

12/8/2016

139

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

29/04/2014

Ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/08/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh An Giang

21/6/2016

140

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

12/08/2014

về việc sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/08/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh An Giang

21/6/2016

141

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND

03/02/2015

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

30/10/2016

142

Chỉ thị

06/1999/CT-UBND

25/02/1999

Về việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

143

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

21/6/2010

về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch

26/9/2016

144

Chỉ thị

11/2013/CT-UBND

13/9/2013

Về việc tăng cường trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

145

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND

10/4/2014

Về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

06/12/2016

XVI. XÂY DỰNG

146

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

11/6/2008

Về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành có liên quan lĩnh vực xây dựng

17/11/2016

147

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

21/7/2011

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

17/11/2016

148

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND

15/11/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

10/10/2016

149

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Về việc ban hành giá xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

05/5/2016

150

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

17/4/2012

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh An Giang và Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 15/22/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

10/10/2016

151

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

27/3/2015

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

22/8/2016

152

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

31/7/2009

Về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành có liên quan lĩnh vực xây dựng

17/11/2016

XVII. Y TẾ

 

153

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

05/02/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/05/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

02/6/2016

B. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

154

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

09/07/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/03/2016 của UBND tỉnh quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

26/3/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 442/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu442/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 442/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 442/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần An Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 442/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần An Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu442/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành14/02/2017
       Ngày hiệu lực14/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 442/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần An Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 442/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần An Giang 2017

           • 14/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực