Quyết định 71/2010/QĐ-UBND

Quyết định 71/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của Sở Công Thương An Giang và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 1 của Quy định, như sau:

“ Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất: vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương.”

2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 3 của Quy định, như sau:

“ Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương:

a) Văn Phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý công nghiệp - TTCN;

đ) Phòng Quản lý điện năng;

e) Phòng Quản lý Thương mai - Dịch vụ;

g) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Thị trường;

h) Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương, Bộ TN&MT;
- TT. Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh;
- TT.Công báo;
- Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, P. TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực09/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu71/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành30/12/2010
       Ngày hiệu lực09/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2010/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương An Giang