Quyết định 29/2011/QĐ-UBND

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 và mức thu học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông đã được thay thế bởi Quyết định 58/2016/QĐ-UBND học phí chương trình đào tạo đại trà đại học cao đẳng trung cấp An Giang và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ MỨC THU HỌC PHÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG TỈNH TỪ NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 49/2010/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các trường do địa phương quản lý năm học 2011 - 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định học phí đối với các trường do địa phương quản lý, như sau:

1. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2011 - 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng.

Vùng (địa bàn)

Nhà trẻ

Mẫu giáo bán trú

Mẫu giáo 3, 4 tuổi

Mẫu giáo 5 tuổi

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

1. Nội ô thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và Tân Châu (thành thị)

80.000

120.000

80.000

40.000

50.000

50.000

2. Ngoại ô thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, Tân Châu và các thị trấn (thành thị)

50.000

90.000

45.000

40.000

40.000

40.000

3. Vùng đồng bằng khác (nông thôn)

25.000

50.000

30.000

-

20.000

20.000

4. Vùng kinh tế xã hội khó khăn (miền núi)

10.000

25.000

15.000

-

15.000

15.000

2. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học:

a) Mức trần học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo nhóm ngành đào tạo từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh, sinh viên/tháng.

Trình độ đào tạo và tên mã ngành

Mức trần học phí

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

1. Hệ Trung cấp nghề

 

 

 

 

- Kinh tế (kinh doanh và quản lý)

207.000

225.000

234.000

252.000

- Khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân

270.000

279.000

297.000

315.000

- Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật

387.000

405.000

432.000

459.000

- Các ngành khác

414.000

441.000

468.000

495.000

2. Hệ Cao đẳng nghề

 

 

 

 

- Kinh tế (kinh doanh và quản lý)

225.000

243.000

261.000

270.000

- Khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân

288.000

306.000

324.000

342.000

- Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật

423.000

450.000

477.000

504.000

- Các ngành khác

450.000

486.000

513.000

540.000

3. Hệ Trung học chuyên nghiệp

 

 

 

 

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản

223.000

265.000

305.000

347.000

- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch

248.000

302.000

356.000

410.000

- Y dược

286.000

359.000

431.000

504.000

4. Hệ Cao đẳng (y tế)

328.000

319.000

493.000

576.000

5. Hệ Đại học

 

 

 

 

- Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản

319.000

378.000

436.000

495.000

- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật

355.000

432.000

509.000

585.000

6. Đào tạo Thạc sĩ

bằng 1,5 mức thu của hệ đại học tương ứng với từng ngành

b) Căn cứ vào mức trần học phí quy định tại điểm a khoản này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học quy định mức thu học phí cụ thể cho từng năm học phù hợp với đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo.

c) Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Điều 2. Chính sách không thu học phí, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:

1. Thực hiện theo Điều 3, 4, 5 và 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

2. Không thu học phí đối với phổ cập mẫu giáo 5 tuổi ở vùng nông thôn và vùng kinh tế xã hội khó khăn.

3. Miễn thu học phí đối với học sinh là người dân tộc Khmer và Chăm.

Điều 3. Cơ chế quản lý và sử dụng học phí:

1. Đơn vị thu học phí được để lại đơn vị 100% học phí để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Các trường có trách nhiệm đăng ký với cơ quan thuế về mức thu học phí để nhận biên lai thu học phí và quyết toán số thu, chi học phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí theo đúng quy định.

Điều 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí và các nội dung khác có liên quan theo đúng Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, VHXH, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2011
Ngày hiệu lực22/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu29/2011/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
      Người kýVương Bình Thạnh
      Ngày ban hành12/07/2011
      Ngày hiệu lực22/07/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2011/QĐ-UBND mức thu học phí đối với trường mầm non, phổ thông