Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 33/STP-TTr ngày 03/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện như sau:

1. Đối với các địa bàn huyện, thị xã, thành phố đã có tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng), việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch được quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức ngành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Đối với những nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh An Giang hoặc chứng thực tại UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm huớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- TT. TU, HĐND tỉnh; KT. CHỦ TỊCH
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Phòng NC, TH; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2009
Ngày hiệu lực 22/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Lê Minh Tùng
Ngày ban hành 12/08/2009
Ngày hiệu lực 22/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch tổ chức hành nghề công chứng tỉnh An Giang