Quyết định 27/2012/QĐ-UBND

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyế́t định 30/2009/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 30/2009/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 25 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

“Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện như sau:

1. Đối với các địa bàn huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) có từ 02 tổ chức hành nghề công chứng trở lên được thành lập thì việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã được chuyển giao hoàn toàn cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Đối với các địa bàn cấp huyện chỉ có 01 tổ chức hành nghề công chứng được thành lập thì việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã được chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Riêng việc công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh An Giang hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

3. Đối với địa bàn cấp huyện chưa thành lập tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh An Giang hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm huớng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2012
Ngày hiệu lực 12/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 02/10/2012
Ngày hiệu lực 12/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2012/QĐ-UBND sửa đổi thẩm quyền chứng thực hợp đồng