Quyết định 516/QĐ-UBND

Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND và 27/2012/QĐ-UBND về chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2009/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/10/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Công chứng được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2014; Căn cứ Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 11/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009.

Điều 2. Việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 516/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 516/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/03/2016
Ngày hiệu lực 08/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 516/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 516/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 08/03/2016
Ngày hiệu lực 08/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 516/QĐ-UBND bãi bỏ 30/2009/QĐ-UBND 27/2012/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực An Giang

  • 08/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực