Chỉ thị 11/2010/CT-UBND

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 78/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật Ủy ban An Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/12/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Từ ngày 11 tháng 01 năm 2007, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và một trong những nguyên tắc căn bản để mua bán toàn cầu là phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp định về các vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS). Vì vậy, nhu cầu nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian qua hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh chưa có thật sự nổi bật do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương, một số nơi còn lơ là, thiếu quan tâm.

Để chấn chỉnh tình hình trên và để triển khai thực hiện tốt Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện, thị, thành phố hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh việc xác lập quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng liên quan quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch trên địa bàn tỉnh An Giang, để được bảo hộ trước pháp luật, đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra.

2. Các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc các nhóm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nêu ở Khoản 1 trên đây nếu chưa đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì tiến hành lập thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

3. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khi xét duyệt, lập hồ sơ đăng ký bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, phải kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được nhà nước Việt Nam bảo hộ và các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến về quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân lập thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

5. Thanh tra chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Chi cục quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, UBND huyện, thị, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Hàng năm, các Sở, ngành báo cáo việc thực hiện chỉ thị này gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có đầu tư phát triển tài sản trí tuệ (theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế khen thưởng về các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang).

7. Đối với cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì giúp tổ chức, cá nhân về thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Ở huyện, thị xã, thành phố, giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương hướng dẫn đăng ký.

8. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Để quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả, các cơ quan ban ngành trong tỉnh có liên quan cần phối hợp đồng bộ, áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, giúp cho doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì mới phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để nơi đây tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 38/2004/CT-UB ngày 21/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Phòng:KT, VHXH, NC, XDCB,TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 11/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/09/2010
Ngày hiệu lực 02/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 11/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Phạm Biên Cương
Ngày ban hành 22/09/2010
Ngày hiệu lực 02/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/02/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang