Quyết định 05/2014/QĐ-UBND

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ký hiệu QCVN07: 2010/BXD;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 07 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Phần thứ ba, Phần thứ tư của Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 mục I Phần thứ ba như sau:

2. Quy mô xây dựng các loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Việc phân loại cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dựa vào tiêu chí về phân cấp cửa hàng xăng dầu theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT.

2. Sửa đổi quy định về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07: 2010/BXD về các công trình hạ tầng đô thị tại khoản 1 mục II Phần thứ ba như sau:

Về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT và Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ký hiệu QCVN07: 2010/BXD.

3. Điều chỉnh, bổ sung điểm 2.3.2 khoản 2.3 mục II Phần thứ ba như sau:

 Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xây dựng mới theo địa bàn các huyện, thành phố đến năm 2020 gồm 190 cửa hàng xăng dầu như sau:

1. Thành phố Tây Ninh: 6 điểm quy hoạch.

2. Huyện Hòa Thành: 28 điểm quy hoạch.

3. Huyện Gò Dầu: 16 điểm quy hoạch.

4. Huyện Trảng Bàng: 12 điểm quy hoạch.

5. Huyện Bến Cầu: 10 điểm quy hoạch.

6. Huyện Châu Thành: 62 điểm quy hoạch.

7. Huyện Tân Châu: 24 điểm quy hoạch.

8. Huyện Tân Biên: 9 điểm quy hoạch.

9. Huyện Dương Minh Châu: 23 điểm quy hoạch.

(Phụ lục kèm theo)

4. Bổ sung khoản c Mục II Phần thứ tư về điều kiện khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu:

- Nếu đường không có dải phân cách cứng thì địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới phải cách cửa hàng xăng dầu đã có cùng phía hoặc khác phía ít nhất là 1.000m (được giảm 05%);

- Nếu đường có dải phân cách cứng thì địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới: Cùng phía với cửa hàng xăng dầu đã có thì phải cách cửa hàng này ít nhất là 1.000m (được giảm 05%); khác phía với cửa hàng xăng dầu đã có thì không quy định khoảng cách;

- Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Điều chỉnh Mục III Phần thứ tư như sau:

Đối với những cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo hoặc giải tỏa, di dời: áp dụng Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01:2013/BCT và Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ký hiệu QCVN07:2010/BXD.

Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh kiểm tra và xác định lại các hạng mục phải nâng cấp, cải tạo hoặc thuộc diện phải giải tỏa, di dời, chủ cửa hàng xăng dầu phải thực hiện trước ngày 31/12/2014.

6. Sửa đổi khoản 2 mục IV Phần thứ tư như sau:

2. Giải pháp xây dựng.

Tiêu chuẩn thiết kế:

Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT.

7. Sửa đổi quy định về trích Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế tại mục VII Phần thứ tư như sau:

Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, ký hiệu QCVN 01: 2013/BCT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Phần thứ ba các nội dung sau: khoản 2 mục I, quy định về yêu cầu thiết kế kỹ thuật cửa hàng hiện nay thực hiện thống nhất theo TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế và QCVN 07: 2010/BXD về các công trình hạ tầng đô thị tại khoản 1 mục II, điểm 2.3.2 khoản 2.3 mục II; Mục III, khoản 2, mục IV và quy định về Trích Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế tại mục VII Phần thứ tư Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Văn Quang

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH CỬA HÀNG XĂNG DẦU XÂY DỰNG MỚI THEO ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020
 (Kèm theo Quyết định số 05 /2014/QĐ-UBND ngày 21 /02/2014 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị hành chính

Tổng cộng các điểm quy hoạch

I

THÀNH PHỐ TÂY NINH

6

1

Xã Bình Minh

1

2

Phường Ninh Thạnh

2

3

Xã Tân Bình

1

4

Phường Ninh Sơn

1

5

Phường 1

1

II

HUYỆN HÒA THÀNH

28

1

Xã Long Thành Trung

3

2

Xã Long Thành Nam

3

3

Xã Trường Tây

7

4

Xã Trường Hòa

3

5

Xã Long Thành Bắc

2

6

Xã Hiệp Tân

4

7

Xã Trường Đông

6

III

HUYỆN GÒ DẦU

16

1

Xã Cẩm Giang

2

2

Xã Thạnh Đức

3

3

Xã Thanh Phước

5

4

Xã Hiệp Thạnh

2

5

Xã Phước Đông

2

6

Xã Phước Trạch

2

IV

HUYỆN TRẢNG BÀNG

12

1

Xã Hưng Thuận

2

2

Xã An Tịnh

3

3

Xã An Hòa

1

4

Xã Gia Lộc

2

5

Xã Bình Thạnh

1

6

Xã Phước Chỉ

2

7

Xã Lộc Hưng

1

8

Xã Phước Lưu

0

V

HUYỆN BẾN CẦU

10

1

Xã Tiên Thuận

2

2

Xã Long Phước

2

3

Xã Long Thuận

2

4

Xã Lợi Thuận

2

5

Xã An Thạnh

2

6

Xã Long Khánh

0

7

Xã Long Chữ

0

8

Xã Long Giang

0

VI

HUYỆN CHÂU THÀNH

62

1

Xã Thái Bình

5

2

Xã Đồng Khởi

6

3

Xã An Cơ

2

4

Xã Phước Vinh

4

5

Xã Hảo Đước

7

6

Xã Hòa Hội

4

7

Xã Hòa Thạnh

5

8

Xã Ninh Điền

6

9

Xã Long Vĩnh

4

10

Xã Thành Long

6

11

Xã Biên Giới

4

12

Xã An Bình

2

13

Xã Trí Bình

3

14

Xã Thanh Điền

4

VII

HUYỆN TÂN CHÂU

24

1

Xã Tân Hưng

4

2

Xã Suối Ngô

2

3

Xã Tân Hòa

2

4

Xã Tân Hội

3

5

Xã Tân Phú

2

6

Xã Tân Hiệp

1

7

Xã Tân Thành

2

8

Xã Tân Hà

3

9

Xã Tân Đông

3

10

Xã Suối Dây

2

VIII

HUYỆN TÂN BIÊN

9

1

Xã Thạnh Bình

3

2

Xã Tân Bình

1

3

Xã Thạnh Tây

1

4

Xã Mỏ Công

1

5

Xã Trà Vong

2

6

Xã Hòa Hiệp

1

7

Xã Thạnh Bắc

0

IX

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

23

1

Xã Suối Đá

2

2

Xã Bến Củi

3

3

Xã Chà Là

2

4

Xã Truông Mít

2

5

Xã Phước Minh

4

6

Xã Lộc Ninh

1

7

Xã Phan

1

8

Xã Bàu Năng

3

9

Xã Phước Ninh

3

10

Xã Cầu Khởi

2

TỔNG CỘNG

190

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýHuỳnh Văn Quang
       Ngày ban hành21/02/2014
       Ngày hiệu lực03/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh