Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 631/TTr-SCT ngày 23 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

2. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

3. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýDương Văn Thắng
       Ngày ban hành16/04/2018
       Ngày hiệu lực26/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định phát triển cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Ninh

           • 16/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực