Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư Pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp;
- Phòng: KT-TH, KTN;
- Lưu: VT, 6.14.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 01/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/12/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Lê Quang Trung
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 01/04/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/12/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017