Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 05/2017/QĐ-UBND bảng giá thuê nhà ở cũ sở hữu Nhà nước chưa cải tạo Vĩnh Long 2017 và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 04/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên phường, đường

Giá chun cho thuê nhà ở (Đng/m2/ tháng)

Đô thị loại 3 (K1)

Khu vực trong đô thị (K2)

Hệ s tng cao (K3)

Điều kiện hạ tng kỹ thut (K4)

Giá sau khi tính toán các hệ số điều chỉnh (Đng/m2/ tháng)

Hệ số điều chỉnh lương cơ bn

Giá cho thuê nhà ở (Đng/m2/ tháng)

Ghi Chú

Trung tâm

Cn T. Tâm

Ven ni

Trệt

Lu 1

Lu 2

Lu 3

Lu 4

Tt

Tr. Bình

Kém

Cp

III

Cp

IV

-0, 10

0, 00

-0, 10

-0, 20

+0, 15

+0, 05

0, 00

-0, 10

-0, 20

0, 00

-0, 10

-0, 20

6100

4100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19= 17 x 18

20

 

PHƯNG 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường 1 tháng 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

4. 305

2. 13

9. 170

 

 

Lầu 1

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

2

Đường 3 tháng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

5. 185

2. 13

11. 044

(Hẻm > 3m)

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

4. 575

2. 13

9. 745

(Hẻm > 3m)

 

Lầu 2

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

 

 

0, 00

 

 

 

-0, 10

 

4. 270

2. 13

9. 095

(Hẻm > 3m)

 

(gác g)

 

4. 100

-0, 10

 

-0, 10

 

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

(Hẻm > 3m)

3

Đường 30 tháng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

4. 305

2. 13

9. 170

 

 

Lầu 1

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

3. 485

2. 13

7. 423

(Hẻm < 2m)

4

Đường 2 tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

4. 305

2. 13

9. 170

 

 

Lầu 1

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

5

Đường Nguyn Du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

5. 795

2. 13

12. 343

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

3. 075

2. 13

6. 550

 

6

Đường Hoàng Thái Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

4. 305

2. 13

9. 170

 

7

Đường Lê Văn Tám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

Hẻm 2m-3m

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

 

PHƯNG 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Đường Lê Thái T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

4. 305

2. 13

9. 170

 

 

Lầu 1

 

4. 100

-0, 10

0, 00

 

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

3. 895

2. 13

8. 296

 

9

Đường Nguyn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

5. 795

2. 13

12. 343

Hẻm 71

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

-0, 10

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

5. 185

2. 13

11. 044

Hẻm 71

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

4. 575

2. 13

9. 745

Hẻm <2m

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 965

2. 13

8. 445

Hẻm <2m

 

Lầu 2

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

 

0, 00

 

 

 

-0, 10

 

3. 660

2. 13

7. 796

Hẻm <2m

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

5. 185

2. 13

11. 044

Hẻm <2m

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

4. 575

2. 13

9. 745

Hẻm <2m

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

Hẻm <2m

 

Lầu 1

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

2. 665

2. 13

5. 676

Hẻm <2m

10

Đường Hoàng Hoa Thám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

 

11

Đường Phm ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

0, 00

 

 

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

6. 405

2. 13

13. 643

 

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

0, 00

 

 

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

5. 795

2. 13

12. 343

 

12

Đường Lý T Trng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 485

2. 13

7. 423

 

 

PHƯNG 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Đường Cu Kinh Cụt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

4. 575

2. 13

9. 745

 

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 965

2. 13

8. 445

 

 

PHƯNG 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Đường Phạm Thái Bường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

4. 575

2. 13

9. 745

 

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 965

2. 13

8. 445

 

 

Lầu 2

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

 

0, 00

 

 

 

-0, 10

 

3. 660

2. 13

7. 796

 

 

PHƯNG 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

 

 

PHƯNG 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Đường Phan Đình Phùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

5. 185

2. 13

11. 044

 

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

4. 575

2. 13

9. 745

 

 

Trệt

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

5. 185

2. 13

11. 044

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

3. 485

2. 13

7. 423

 

 

Lầu 1

6. 100

 

-0, 10

 

 

-0, 20

 

0, 05

 

 

 

0, 00

 

 

4. 575

2. 13

9. 745

 

 

PHƯNG 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Đường Phm ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

-0, 10

 

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 485

2. 13

7. 423

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

0, 00

 

 

3. 485

2. 13

7. 423

Hẻm 2m-3m

18

Quc l 53 ni dài (Lộ Bờ Gòn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trệt

 

4. 100

-0, 10

 

 

-0, 20

0, 15

 

 

 

 

 

-0, 10

 

3. 075

2. 13

6. 550

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/2014
Ngày hiệu lực 17/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 07/03/2014
Ngày hiệu lực 17/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Vĩnh Long