Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017)

Nội dung toàn văn Quyết định 209/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2017)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 23/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017), cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 37 văn bản, gồm 22 Nghị quyết và 15 Quyết định (theo Phụ lục số 1).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 09 văn bản, gồm 06 Nghị quyết và 03 Quyết định (theo Phụ lục số 2).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đăng công báo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các văn bản hết hiệu lực được công bố tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Tựu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 121/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc phê chuẩn mức thu phí, chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

2

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

3

Nghị quyết

Số 37/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

4

Nghị quyết

Số 40/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc ban hành khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 18/12/2017

5

Nghị quyết

Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

6

Nghị quyết

Số 48/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

7

Nghị quyết

Số 50/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND , ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 18/12/2017

8

Nghị quyết

Số 61/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về bổ sung Điểm 1 và Điểm 2 Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND , ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 17/7/2017

9

Nghị quyết

Số 65/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Bổ sung Khoản 4, Điều 1 của Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

10

Nghị quyết

Số 78/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

11

Nghị quyết

Số 96/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

12

Nghị quyết

Số 97/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

Về việc quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

13

Nghị quyết

Số 120/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

14

Nghị quyết

Số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

15

Nghị quyết

Số 142/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2015- 2016

Quy định thời gian hết hết lực trong văn bản

Ngày 01/01/2017

16

Nghị quyết

Số 160/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

17

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Ngày 17/7/2017

18

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 160/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

QUYẾT ĐỊNH

19

Quyết định

Số 1751/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006

Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2015”.

Do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND , ngày 21/4/2017 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ngày 05/5/2017

20

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Do được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ngày 15/7/2017

21

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Do được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ngày 15/7/2017

22

Quyết định

Số 17/2010/QĐ-UBND ngày 09/7/2010

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long1.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Ngày 16/01/2017

23

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Đính chính Quyết định số 16/2010/QĐ- UBND ngày 30/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ- UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Do được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ngày 15/7/2017

24

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012

Về việc bổ sung hai phụ lục kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND , ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Do được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ngày 15/7/2017

25

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014

Về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

Do được thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 13/3/2017

Ngày 01/4/2017

26

Quyết định

số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long

Do được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017

Ngày 10/7/2017

27

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô đối với các bến xe ôtô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Do được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017

Ngày 06/9/2017

28

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Do được thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Ngày 15/8/2017

29

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long.

Do được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017

Ngày 10/7/2017

30

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND , ngày 15/6/2017

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

Do được thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017

Ngày 10/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 132/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định từ năm 2011 - 2015.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Ngày 20/12/2016

02

Nghị quyết

Số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2011 - 2015.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngay 09/12/2016

Ngày 09/12/2016

03

Nghị quyết

Số 155/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định từ năm 2011 - 2015.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.

Ngày 20/12/2016

04

Nghị quyết

Số 156/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND Phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2011 - 2015.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Ngày 09/12/2016

QUYẾT ĐỊNH

05

Quyết định

Số 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL. Được công bố bằng Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06/02/2017.

Ngày 15/8/2016

06

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL. Được công bố bằng Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06/02/2017

Ngày 01/7/2016

07

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL. Được công bố bằng Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06/02/2017

Ngày 01/7/2016

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

Số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã; sửa đổi Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND quy định về chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và tổ chức ấp, khóm.

Mục 1 phụ lục I Quy định chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV)

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

2

Nghị quyết

Số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Quy định về chức danh "Phó Chỉ huy trưởng Quân sự" tại dòng thứ 6 điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Ngày 17/7/2017

3

Nghị quyết

số 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Gạch đầu dòng thứ 1 Điều 1 Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

4

Quyết định

số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 Ban hành Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Khoản 3; Điểm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND 4; điểm f, g khoản 5; điểm b khoản 8; khoản 9 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ- UBND;

- Điểm b khoan 1; khoản 11 Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ;

- Khoản 5, điểm a của các khoản 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ;

- Điêu 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND .

Được sửa đổi bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ngày 15/5/2017

5

Quyết định

số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

- Tiết b.2, điểm b, Khoản 1, Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ;

- Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 18/2014/QĐ- UBND;

Do được sửa đổi bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017.

Ngày 03/3/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

Số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Một số nội dung tại phần I của phụ lục được ban hành kèm theo Nghị quyết 122/2010/NQ-HĐND , gồm:

- Điều 6 (quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản);

- Điều 9 (quy định về thẩm quyền điều chuyển tài sản Nhà nước);

- Điều 10 (quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý, bán tài sản Nhà nước);

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

Ngày 13/8/2016

2.

Nghị quyết

Số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 Về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Khoản 4 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND

Do Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 sửa đổi

Ngày 19/12/2016

3.

Nghị quyết

số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Điểm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND

Được sửa đổi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

4.

 

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Khoản 1 Điều 3

- Điểm a khoản 2 Điều 3

Do Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung

ngày 29/4/2016

 1 Vì nếu có ni dung kng phù hợp với Luật khoa hc và công ngh năm 2013 và các văn bản hưng dn mới thì phi áp dụng theo quy đnh mi, kịp thi tham mưu Ủy ban nhân dân tnh ban hành văn bn để sa đi b sung hoặc thay thế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 209/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 209/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu209/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành30/01/2018
       Ngày hiệu lực30/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 209/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 209/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Long

           • 30/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực