Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN CHẬM NỘP CHO NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2017- 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về ban hành Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã);

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền chậm nộp.

Điều 3. Nguyên tắc phân chia các khoản thu tiền chậm nộp

1. Hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau đối với khoản thu tiền chậm nộp cũng như giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn. Số thu tiền chậm nộp gắn với nguồn thu cấp nào được hưởng, quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp đó.

2. Phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý nguồn thu của từng cấp.

Điều 4. Nội dung phân chia nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách

1. Tiền chậm nộp thuộc nguồn thu được phân cấp của ngân sách cấp nào sẽ do ngân sách cấp đó hưởng (100%).

2. Đối với các khoản thu phân chia cho nhiều cấp ngân sách hoặc khoản thu do một đối tượng nộp nhưng nhiều đơn vị hưởng đã được quy định tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 thì tiền chậm nộp được phân chia như sau:

a) Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (phần ngân sách địa phương hưởng), tiền chậm nộp thuế tài nguyên nước phát sinh của các nhà máy thủy điện Nà Lơi, Nậm Mức, Trung Thu do ngân sách tỉnh hưởng (100%);

b) Tiền chậm nộp từ các khoản lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí môn bài thu từ cá nhân hộ kinh doanh và số thu tiền sử dụng đất (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường, thị trấn) do ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng (100%).

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh thêm nguồn thu thì việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách đối với nguồn thu đó thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thời điểm áp dụng: Quyết định này áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Mùa A Sơn
Ngày ban hành 02/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2018/QĐ-UBND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp Điện Biên

  • 02/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực