Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CH
Â
U
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức s 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức s 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bnhiệm lại, luân chuyn, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch s50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện t
tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chun tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Điều kiện bổ nhiệm

a) Tuổi bổ nhiệm: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu còn đủ tui công tác được 2 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ bổ nhiệm (đối với cả nam và nữ).

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định.

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

d) Không trong thời gian bị kỷ luật từ khin trách trở lên.

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

e) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

f) Được quy hoạch chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt.

g) Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt

- Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền.

- Qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo quy định tại Điều 1, Quy định này (nếu có).

2. Điều kiện bổ nhiệm lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

b) Đạt tiêu chun công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

c) Đủ sức khỏe đhoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

d) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

e) Đối với trường hợp bổ nhiệm lại công chức, viên chức đã giữ chức vụ cấp Trưởng 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một đơn vị thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ngoài các tiêu chun nêu trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Về tư tưởng chính trị

Trung thành với lợi ích của Đảng, của Quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn; tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, làm việc có hiệu quả, có uy tín, được tập thcông chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan và nơi cư trú.

3. Hiểu biết

a) Nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực khác có liên quan và nắm bắt được các quy định khác do địa phương ban hành.

b) Am hiểu phong tục tập quán, tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước; có khả năng dự báo được xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành ở địa phương

4. Năng lực

a) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

b) Có tầm nhìn, tư duy đổi mới về quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển; đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương.

5. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành tài nguyên và môi trường, theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

e) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với trường hợp bổ nhiệm là cấp trưởng: Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện.

Điều 5. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

3. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

4. Có ít nhất 05 năm công tác (không kthời gian tập sự) tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đã tham gia công việc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng thời được trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở.

5. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyn phải đang giữ một trong các chức vụ: Trưởng phòng và tương đương của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng, ban chuyên môn đơn vị khác cấp huyện có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển.

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

3. Có ít nhất 03 năm công tác (không kthời gian tập sự) trong ngành tài nguyên và môi trường hoặc lĩnh vực được phân công, phụ trách có liên quan đến tài nguyên và môi trường.

4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng và tương đương của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Phó Trưởng phòng, ban chuyên môn đơn vị khác cấp huyện có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển.

Điều 7. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, dự án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Có ít nhất 2 năm công tác (không kể thời gian tập sự) trong ngành tài nguyên và môi trường hoặc có ít nhất 01 năm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị trực thuộc Sở hoặc cán bộ được điều động, luân chuyển.

Điều 8. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, dự án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Có ít nhất 2 năm công tác (không kthời gian tập sự) trong ngành tài nguyên và môi trường, lĩnh vực được phân công và có ít nhất 01 năm làm công việc liên quan đến vị trí dự kiến bố trí hoặc cán bộ được điều động, luân chuyển.

Điều 9. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

3. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật đphục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

4. Có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc đã tham gia công việc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng thời được trải qua chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện.

5. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ chức vụ tương đương như trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị khác thuộc UBND huyện hoặc các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên công chức cấp huyện; có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển.

Điều 10. Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện

1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

3. Có ít nhất 03 năm công tác (không kể thời gian tập sự) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc đã tham gia công việc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường.

4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ chức vụ tương đương như Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị khác thuộc UBND huyện hoặc các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên công chức cấp huyện; có phẩm chất, năng lực, trình độ quy định tại Điều 5 của Quy định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động, luân chuyển.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Đối với công chức, viên chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện đã được bổ nhiệm đến thời điểm quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong nhiệm kỳ bổ nhiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýLê Trọng Quảng
       Ngày ban hành09/02/2018
       Ngày hiệu lực01/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 05/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu