Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2018/QĐ-UBND NGÀY 09/02/2018 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức s 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế b nhiệm, b nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quy định ban hành kèm theo như sau:

1. Sửa đổi tiêu đề Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 như sau: “Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 như sau:

a) Sửa đổi tiêu đề của Quy định như sau: “Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

b. Sửa đổi Khoản 1 các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 như sau:

“1. Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy định này.”

c) Sửa đổi Khoản 5, Điều 5 như sau:

“5. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ một trong các chức vụ: Trưởng phòng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Trưởng phòng, ban, đơn vị chuyên môn khác cấp huyện, thành phố; đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này”.

d. Sửa đổi Khoản 4, Điều 6 như sau:

“4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ một trong các chức vụ: Phó Trưởng phòng của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị chuyên môn khác cấp huyện, thành phố; đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này”.

e. Sửa đổi tiêu đề của Điều 9 như sau: “Tiêu chun chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, thành phố”.

f). Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 9 như sau:

“5. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên công chức cấp huyện; đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này”.

g) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề Điều 10 như sau: “Tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện, thành phố”.

h) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 10 như sau:

“4. Trường hợp luân chuyển, điều động từ cơ quan, đơn vị khác: Người được điều động, luân chuyển phải đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể cấp huyện, thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên công chức cấp huyện; đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019.

Chấm dứt hiệu lực Công văn số 408/UBND-TN ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc đính chính nội dung văn bản tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu;
- Sở Tư pháp;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (đ/c Hải).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
      Người kýGiàng A Tính
      Ngày ban hành28/05/2019
      Ngày hiệu lực10/06/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhậtnăm ngoái

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định điều kiện chức danh Trưởng phòng Sở Tài nguyên Lai Châu

          • 28/05/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực