Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề xuất của Giám đc Sở Tư pháp tại các Tờ trình số 2938/TTr-STP-KTrVB ngày 30 tháng 3 năm 2018, số 630/STP-KTrVB ngày 29 tháng 01 năm 2019 và ý kiến đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ (1) Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; (2) Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế-kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa UPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản:
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND TP
;
- VPUB: Các PVP
;
- Các Phòng Chu
n viên;
- TT Công báo, Tin học
TP; City Web;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu05/2019/QĐ-UBND
              Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
              Người kýHuỳnh Cách Mạng
              Ngày ban hành12/03/2019
              Ngày hiệu lực01/04/2019
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcBộ máy hành chính
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhậtnăm ngoái

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố ban hành Hồ Chí Minh

                      • 12/03/2019

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 01/04/2019

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực