Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định s 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định s 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tng thphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn s 1526/SXD-VLXD ngày 09 tháng 11 năm 2018 về việc đề nghị bsung mỏ cát lòng sông Hồng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:

Bổ sung mỏ cát lòng sông Hồng, địa bàn xã Xuân Quang, huyện Tam Nông vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (chi tiết tọa độ các điểm khép góc và diện tích mỏ cát lòng sông Hồng, địa bàn xã Xuân Quang, huyện Tam Nông tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điu 2. Tchức thực hiện:

Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai Quy hoạch điu chỉnh, bổ sung theo quy định của nhà nước; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành, thị tchức, quản lý thực hiện Quy hoạch theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT;
- Các PCVP;
- Công báo tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, KT
1.(L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

PHỤ LỤC: TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM KHÉP GÓC, DIỆN TÍCH MỎ CÁT LÒNG SÔNG HỒNG, ĐỊA BÀN XÃ XUÂN QUANG, HUYỆN TAM NÔNG

(ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Số TT

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104°45, múi chiếu 3°

Diện tích (ha)

X (m)

Y (m)

1

2.358.869,75

546.904,82

25,00

2

2.359.159,32

546.795,86

3

2.359.593,25

547.340,13

4

2.359.736,20

547.422,43

5

2.359.699,12

547.583,00

6

2.359.421,88

547.484,55

7

2.359.152,86

547.262,36

1

2.358.869,75

546.904,82

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng Phú Thọ

            • 27/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực