Quyết định 06/2005/QĐ-UB

Quyết định 06/2005/QĐ-UB về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do tỉnh Thái Bình ban hành

Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 17/2016/QĐ-UBND mức thu chế độ thu sử dụng phí bảo môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2005/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Về mức thu:

+ Đối với nước thải sinh hoạt từ hộ dân cư: mức thu 100 đồng/m3

+ Đối với nước thải sinh hoạt từ các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác và các đối tượng không thuộc đối tượng chịu phí nước thải công nghiệp: mức thu 150 đồng/m3.

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách các cấp như sau:

+ Đơn vị cung cấp nước sạch được hưởng 10% tổng số phí thu được để chi phí cho công tác quản lý thu phí. Số còn lại nộp ngân sách Nhà nước và phân chia theo tỷ lệ ngân sách Trung ương hưởng 50%, ngân sách tỉnh hưởng 50%.

+ UBND xã, phường, thị trấn thu phí đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước sử dụng được hưởng 15% tổng số phí thu được để chi phí công tác quản lý thu phí. Số còn lại nộp ngân sách Nhà nước và phân chia theo tỷ lệ ngân sách Trung ương hưởng 50%, ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 50%.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, tổ chức quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy
- TTHĐND, UBND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT, TM.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2005
Ngày hiệu lực19/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Tiến Dũng
        Ngày ban hành19/01/2005
        Ngày hiệu lực19/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2005/QĐ-UB thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Thái Bình