Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 692/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 15 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực thi hành, gồm 26 văn bản; trong đó, có 17 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 09 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,

(Có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCTUBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Lưu
: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 692/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

Stt

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bn

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do Hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

22/2004/NQ-HĐND

29/12/2004

Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

01/01/2017

2

Nghị quyết

48/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc điều chỉnh giá vé qua phà Hiệp và phà Tịnh Xuyên

Hết hiệu lực do Nghquyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

3

Nghị quyết

50/2005/NQ-HĐND

15/12/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phn trăm (%) phân chia nguồn thu từ lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng nguồn thu xsố kiến thiết

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

4

Nghị quyết

70/2006/NQ-HĐND

12/12/2006

Về việc mức thu phí và lệ phí

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

5

Nghị quyết

121/2008/NQ-HĐND

24/7/2008

Về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước địa phương

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

07/05/2015

6

Nghị quyết

140/2008/NQ-HĐND

17/12/2008

Về việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ để lại cho đơn vị thu

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

7

Nghị quyết

36/2009/NQ-HĐND

12/10/2009

Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

8

Nghị quyết

44/2010/NQ-HĐND

16/7/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tlệ phn trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2011

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, tỷ lệ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017 thay thế

01/01/2017

9

Nghị quyết

70/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về việc bổ sung và điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị thu một số loại lệ phí

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

10

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND

14/12/2011

Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu phí một số loại phí

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

11

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc điều chỉnh mc thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đu giá quyền sử dụng đất.

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

12

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND

07/10/2014

Về việc phê duyệt mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Gia Lễ

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

13

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND

07/10/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

25/7/2016

14

Nghị quyết

37/2014/NQ-HĐND

12/05/2014

Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí.

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

15

Nghị quyết

28/2015/NQ-HĐND

12/09/2015

Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ các văn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

25/7/2016

16

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND

12/09/2015

Về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2017

17

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND

15/7/2016

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2017

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

06/2005/QĐ-UBND

19/01/2005

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Hết hiệu lực do Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

01/01/2017

2

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh vviệc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh bãi bỏ

10/10/2016

3

Quyết định

10/2007/QĐ- UBND

25/10/2007

Về việc ban hành định mc xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh

Hết hiệu lực do Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

23/6/2016

4

Quyết định

01/2008/QĐ- UBND

04/04/2008

Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành ph

Hết hiệu lực do Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thay thế

27/7/2016

5

Quyết định

10/2009/QĐ- UBND

08/04/2009

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp tnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp tnh Thái Bình thay thế

06/09/2016

6

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

07/08/2011

Về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/01/2017

7

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

13/6/2012

Quyết định ban hành quy định một số nội dung thực hiện đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

01/10/2017

8

Quyết định

21/2013/QĐ- UBND

22/11/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

08/05/2016

9

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

26/11/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh và phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

08/05/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu692/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2017
Ngày hiệu lực24/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 692/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 692/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 692/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu692/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Xuyên
       Ngày ban hành24/03/2017
       Ngày hiệu lực24/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 692/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 692/QĐ-UBND 2017 văn bản quy phạm hết hiệu lực Hội đồng Ủy ban Thái Bình

           • 24/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực