Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số: 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư số: 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Thông tư số: 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012; Báo cáo thẩm tra số: 41/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mức thu phí đấu giá tài sản

a) Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản ( có phụ lục kèm theo).

b) Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá tài sản ( có phụ lục kèm theo).

c) Quản lý và sử dụng:

- Cơ quan thực hiện thu phí đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp).

80% số phí thu được để lại cho đơn vị để trang trải các chi phí đấu giá tài sản, 20% số phí thu được còn lại đơn vị có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, được phép bán đấu giá tài sản theo quy định. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải thực hiện quyết toán thuế số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế và các quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

a) Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân (có phụ lục kèm theo).

- Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm 1 khoản a, mục 2, Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Mức phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao với mức 150.000đồng/hồ sơ.

b) Quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, kỳ họp thứ thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số: 04/ 2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)

1. Điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản.

Stt

Giá trị tài sản bán được của một cuộc đấu giá

Mức thu theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND

Điều chỉnh theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC

1

Dưới 50 triệu đồng

 

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

 

2,5 triệu +1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

12 Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

16,75 triệu+0,2% giá trị TS bán được vượt 1 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

12Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

34,75 triệu +0,15% giá trị TS bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

12 Tr+0,2% phần GT vượt 5 tỷ

49,75 triệu+0,1% giá trị TS bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá.

2. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá tài sản.

Stt

Giá khởi điểm của tài sản

Đơn vị tính

Mức thu theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND

Điều chỉnh theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

20.000

50.000

2

Từ trên 20 triệu đến 50 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

50.000

100.000

3

Từ trên 50 triệu đến 100 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

100.000

150.000

4

Từ trên 100 triệu đến 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

200.000

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

500.000

500.000

3. Điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Stt

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Đơn vị tính

Mức thu theo QĐ 3105/QĐ-UBND tỉnh

Điều chỉnh theo TT số 48/2012/TT-BTC

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

Đồng/hồ sơ

70.000

100.000

2

Từ trên 200 triệu đến 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

200.000

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

Đồng/hồ sơ

0

500.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực22/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phí đấu giá tài sản