Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ THEO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM 2015 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cNghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cThông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thm quyn quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Xét Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 01 tháng 2 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thm quyn của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-KTNS ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo lun của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thm quyn của Hội đồng nhânn địa bàn tỉnh Thái Bình (có phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo).

Đối với Phí sử dụng đường bộ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh vê việc phê duyệt mức thu phí hoàn vốn Dự án cải tạo nâng cấp đường 39B đoạn tránh Thị trn Thanh nê và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến thị trn Diêm Điền theo hình thức Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai ,thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu , chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Bộ Tài chính;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
-
TT huyện ủy, thành ủy, TT. HĐND, UBND các huyện, T.phố;
-
Báo TB, Công báo, Cổng thông tin điện tử TB;
-
Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu50/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(05/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình

         • 13/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực