Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2011/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XV VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí, như sau:

Tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 10%.

Mức lệ phí này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu37/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành05/12/2014
       Ngày hiệu lực15/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về mức thu một số loại phí Thái Bình