Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 09/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 39/TTr-BQLKCN ngày 28/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp; Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các Giám đốc doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2009
Ngày hiệu lực14/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành04/08/2009
        Ngày hiệu lực14/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp Thái Bình