Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm đã được thay thế bởi Quyết định 2217/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND  

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/06/2005 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v ban hành Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính tỉnh tại Tờ trình liên Sở số /TTr-SNV-STC ngày 09 / 03 /2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TVTU, TTHĐND tỉnh, VPTU;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VP UBND tỉnh, SNV, STC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2007
Ngày hiệu lực29/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành19/03/2007
       Ngày hiệu lực29/03/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm