Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT về ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011 và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho các Cục trưởng: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sông Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, cụ thể như sau:

1. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do các Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính), các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư;

2. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam là chủ đầu tư;

3. Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do các đơn vị thuộc Cục Đường sông Việt Nam là chủ đầu tư;

4. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam là chủ đầu tư;

5. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam là chủ đầu tư;

6. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do các đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam là chủ đầu tư.

Điều 2. Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và các quy định hiện hành khác của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các Báo cáo thống kê trong lĩnh vực quyết toán dự án hoàn thành phải được gửi cho Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/2004/QĐ-BGTVT ngày 15/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành Giao thông vận tải.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Tổng giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TC.(B)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2008
Ngày hiệu lực17/05/2008
Ngày công báo02/05/2008
Số công báoTừ số 249 đến số 250
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2008/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành21/04/2008
       Ngày hiệu lực17/05/2008
       Ngày công báo02/05/2008
       Số công báoTừ số 249 đến số 250
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước