Quyết định 2943/QĐ-BGTVT

Quyết định 2943/QĐ-BGTVT năm 2011 ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2943/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các cục: Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án chuẩn bị đầu tư do các Sở Giao thông vận tải (đối với các dự án hạ tầng đường bộ) làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án hạ tầng đường bộ) do Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

2. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án hạ tầng đường sắt) do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.

3. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án chuẩn bị đầu tư do các Sở Giao thông vận tải (đối với các dự án hạ tầng đường thủy) làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án hạ tầng đường thủy) do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

4. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam; các đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam, các Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung, Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; các đơn vị thành viên của các Tổng công ty Cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án hạ tầng hàng không) do Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

5. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án hạ tầng hàng hải) do Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

6. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư do các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án thuộc lĩnh vực Đăng kiểm) do Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam làm chủ đầu tư.

7. Cục trưởng Y tế Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Các dự án nhóm B, nhóm C do các đơn vị trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải làm chủ đầu tư;

- Các dự án nhóm C, dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư (đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế) do Bộ Giao thông vận tải, Cục Y tế Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Điều 2. Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và các quy định hiện hành khác của Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các báo cáo thống kê về công tác quyết toán dự án hoàn thành phải được gửi cho Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế cho các Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 và Quyết định số 1517/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải, Tổng giám đốc, giám đốc các Ban Quản lý dự án, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Tổng giám đốc các Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT, Pháp chế;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, TC (Hiếu).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2943/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2943/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2011
Ngày hiệu lực23/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2943/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2943/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐinh La Thăng
       Ngày ban hành23/12/2011
       Ngày hiệu lực23/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011

           • 23/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực