Quyết định 1517/QĐ-BGTVT

Quyết định 1517/QĐ-BGTVT năm 2009 ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã được thay thế bởi Quyết định 2943/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước 2011 và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho các Cục trưởng: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, cụ thể như sau:

1. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do các Tổng công ty cảng hàng không Miền Bắc, Tổng công ty cảng hàng không Miền Trung, Tổng công ty cảng hàng không Miền Nam là chủ đầu tư;

2. Cục trưởng Y tế Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do các đơn vị thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải là chủ đầu tư;

Điều 2. Việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Quyết định 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các Báo cáo thống kê trong lĩnh vực quyết toán dự án hoàn thành phải được gửi cho Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải, Tổng giám đốc các Tổng công ty cảng hàng không, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1517/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1517/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2009
Ngày hiệu lực01/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1517/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1517/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành29/05/2009
        Ngày hiệu lực01/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1517/QĐ-BGTVT ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành