Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND ban hành Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr- SXD ngày 09/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh là cơ sở để xác định giá dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
-Bộ Xây dựng (b/c);
-UBMTTQVN tỉnh;
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Vụ pháp chế - Bộ XD;
-Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
-Công báo tỉnh; TT Tin học;
-Website của tỉnh;
-Sở Tư pháp;Báo ĐắkLắk;
-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
-Lưu VT-CN-NL-TH-TM-VX-NC,(CH.200).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

DỊCH VỤ DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phần I

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là định mức kinh tế - kỹ thuật qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu, công cụ lao động, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng đối với các công tác: 1m2 quét rác, thay nước 1m2 hồ cảnh, bảo vệ 01ha công viên - giải phân cách - lâm viên cảnh - tượng đài, quản lý 01 chốt đèn, thay 01 bộ phận, phụ kiện của đèn tín hiệu giao thông, sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện 01 chốt đèn tín hiệu giao thông, duy tu, bảo dưỡng 01 tủ, 01 cột đèn, 01 bầu đèn, 01 mặt đèn tín hiệu giao thông.

CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN:

- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

- Tình hình thực tế công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị tại địa phương.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN:

Định mức dự toán bao gồm:

1. Mức hao phí vật liệu:

Không bao gồm vật liệu phụ dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và các loại vật liệu khác đã tính trong chi phí chung kể cả các loại công cụ lao động cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng đối với các công tác có liên quan đến dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân tham gia trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc thuộc dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh. Số lượng lao động bao gồm lao động chính, lao động phụ tham gia thực hiện từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc. Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức này là cấp bậc thợ bình quân của các công nhân tham gia thực hiện từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công việc.

3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca máy thi công trực tiếp tham gia để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng đối với các công tác có liên quan đến dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC:

Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh được trình bày theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất bao gồm 2 Chương:

Chương I: Duy trì, vệ sinh công viên.

Chương II: Quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

III. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG:

Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh là căn cứ để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán cho dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

Phần II

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Chương I

DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN

CX4.01.00 – QUÉT RÁC TRONG CÔNG VIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động.

- Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường, bãi luôn sạch sẽ, không có rác bẩn.

Đơn vị tính: 1.000m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Đường nhựa, đường đá, đường gạch sin

Vỉa hè (gạch lá dừa, mắt na…)

Thảm cỏ

CX4.01.00

Quét rác trong công viên

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

công

0,22

0,25

0,50

 

1

2

3

CX4.02.00 – THAY NƯỚC HỒ CẢNH

Thành phần công việc:

- Bơm sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi quy định, cấp nước mới cho hồ.

Đơn vị tính: 100m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Hồ < 1.000m2

Hồ > 1.000m2

CX4.02.00

Thay nước hồ cảnh

Vật liệu:

- Nước máy

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

Máy thi công:

- Máy bơm nước 3CV

m3

công


ca

60,00

2,00


1,33

100,00

2,00


2,20

 

1

2

CX4.03.00 – DUY TRÌ BỂ PHUN VÀ BỂ KHÔNG PHUN

Thành phần công việc:

- Cọ rửa trong và ngoài bể, dọn vớt rác thay nước theo quy định, vận hành hệ thống phun với những bể có hệ thống phun, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 bể/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Bể phun

Bể không phun

<20m2

>20m2

<3m2

<20m2

>20m2

CX4.03.00

Duy trì bể phun và bể không phun

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

công

10,50

21,00

1,20

6,00

12,00

 

1

2

3

4

5

CX4.04.00 – BẢO VỆ CÔNG VIÊN, GIẢI PHÂN CÁCH, LÂM VIÊN CẢNH VÀ TƯỢNG ĐÀI

Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Công viên kín, tượng đài

Công viên hở, giải phân cách, tiểu hoa viên, quảng trường…

Lâm viên cảnh, rừng sinh thái

CX4.04.00

Bảo vệ công viên, giải phân cách, lâm viên cảnh và tượng đài

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

công

 

4,00

 

5,00

 

0,35

 

1

2

3

Chương II

QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

CS10.01.00 – QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Thường xuyên nhận thông tin, sửa chữa.

- Kiểm tra đo thông số định kỳ của hệ thống đèn.

- Ghi chép họat động của mỗi nút (chốt) hàng ngày.

- Xử lý sửa chữa nhỏ, ổ cắm, tiếp xúc đầu dây.

Đơn vị tính: nút (chốt)/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.01.00

Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

công

0,80

CS10.02.00 – THAY KÍNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Kính đèn màu xanh, đỏ, vàng, tròn d = 100, 150, 200, 250, 300 cm

Kính Mêka cong bảo vệ đèn tín hiệu cho người đi bộ

CS10.02.00

Thay kính đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Kính đèn

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

Máy thi công:

- Xe thang

 

cái

 

công

 

ca

 

20,00

 

4,00

 

0,60

 

20,00

 

4,00

 

 

 

 

 

 

1

2

CS10.03.00 – THAY BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo bóng và lắp ráp lại.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 100 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.03.00

Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Bóng đèn

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

bóng

 

công

 

100,00

 

2,00

CS10.04.00 – THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo Module và lắp ráp lại.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 Module

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.04.00

Thay Module đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Module

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

Máy thi công:

- Xe thang

 

bộ

 

công

 

ca

 

1,00

 

0,50

 

0.15

CS10.05.00 – THAY CÁC THIẾT BỊ KHÁC CỦA ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo đèn và thay thế các thiết bị khác của hệ thống đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Biến áp 220V/12V

Cầu chì ống 2A

Triac BTA 12

IC 7805

Automat 15A

CS10.05.00

Thay các thiết bị khác của hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Thiết bị

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

cái

 

công

 

1,00

 

0,25

 

1,00

 

0,20

 

1,00

 

0,20

 

1,00

 

0,20

 

1,00

 

0,25

 

1

2

3

4

5

CS10.06.00 – THAY BỘ RUỘT TỦ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo bộ ruột đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng thay thế bộ ruột mới.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.06.00

Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Ruột tủ

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

 

bộ

 

công

 

1,00

 

1,00

CS10.07.00 – THAY DÂY LÊN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lĩnh vật tư, tháo dây cũ, luồn cửa cột.

- Lắp dây mới, kiểm tra.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.07.00

Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Dây lênđèn

- Băng keo

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

Máy thi công:

- Xe thang

 

m

cuộn

 

công

 

ca

 

40,00

1,00

 

5,00

 

0,50

CS10.08.00 – SỬA CHỮA CHẠM CHẬP, SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Kiểm tra phát hiện chạm chập.

- Lĩnh vật tư, kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn.

- Xử lý chạm chập, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 nút (chốt)

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS10.08.00

Sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông

Vật liệu:

- Cáp 8*1,5mm2

- Ống PVC d=49mm

- Nối ống PVC d=49mm

- Rắcco PVC d=49mm

- Băng keo PVC

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4.0/7

Máy thi công:

- Máy đào 32-42

- Máy cắt đường

 

m

m

cái

cái

m

 

công

 

ca

ca

 

30,00

30,00

8,00

2,00

5,00

 

6,00

 

1,00

1,00

Ghi chú: Phần rải thảm bê tông nhựa đường tính riêng.

CS10.09.00 – DUY TU, BẢO DƯỠNG TỦ, CỘT ĐÈN, BẦU ĐÈN, MẶT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Cạo ghỉ, sơn 3 lớp, 01 lớp chống ghỉ, 02 lớp sơn nhũ.

Đơn vị tính: 1 tủ, 1 cột, 1 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

Tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông

cột đèn tín hiệu giao thông

bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông

CS10.09.00

Duy tu, bảo dưỡng tủ, cột đèn, bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông.

Vật liệu:

- Sơn màu

- Bàn chải sắt

- Chổi quét sơn

- Xăng pha sơn

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3.5/7

Máy thi công:

- Xe thang

 

kg

cái

cái

lít

 

công


 

ca

 

0,50

0,30

0,30

0,30

 

1,50

 

 

 

0,60

0,30

0,30

0,40

 

2,00


 

0,30

 

0,50

0,30

0,30

0,30

 

0,50


 

0,30

 

1

2

3

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành19/02/2008
       Ngày hiệu lực29/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-UBND Định mức dự toán dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông