Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng, đã được thay thế bởi Quyết định 326/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 04/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng,


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở HUYỆN CẦN GIỜ.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Tờ trình số 403/TTr-CT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Phòng Công thương về điều chỉnh mức vay và thời gian hoàn trả vốn vay xây dựng, sửa chữa nhà ở;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 599/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ; Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 599/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY VỐN XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chính sách cho vay vốn bằng hình thức trả chậm theo hàng năm là nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại huyện đang khó khăn về nhà ở và đời sống có điều kiện để xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống và an tâm công tác lâu dài.

Điều 2. Quỹ cho vay được bổ sung từ nguồn kinh phí do ngân sách thành phố hỗ trợ cho huyện chăm lo về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức huyện được giao cho Phòng Công thương huyện quản lý cho vay theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện. Quỹ hoạt động quay vòng theo chu kỳ trả vốn hàng năm của đối tượng được vay.

Điều 3. Người được vay vốn xây dựng, sữa chửa nhà ở phải đúng đối tượng và điều kiện theo quy định; đồng thời phải được xét duyệt thông qua Hội đồng do Ủy ban nhân dân huyện thành lập. Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho vay vốn, người được vay phải thực hiện đầy đủ các quy định đối với đơn vị ký hợp đồng cho vay và các nghĩa vụ trả nợ vay.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN XÉT CHO VAY VỐN

Điều 4. Đối tượng được xét vay vốn xây dựng, sữa chửa nhà ở là cán bộ, công nhân viên chức, sĩ quan, chiến sĩ đang còn công tác trong cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang tại huyện, hiện tại chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng còn tạm bợ, xuống cấp không đảm bảo điều kiện sống lâu dài.

Điều 5. Điều kiện để được ưu tiên xét cho vay đối với các đối tượng quy định tại Điều 4 như sau:

1. Chưa từng được vay hoặc hưởng một trong các chính sách về nhà ở của huyện trước đây, như: trợ cấp vốn, giao cấp đất thổ cư, cho thuê nhà, hóa giá nhà…

2. Có quá trình công tác trong cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Đoàn thể, lực lượng vũ trang lâu năm, trong đó có thời gian công tác tại huyện Cần Giờ ít nhất là 10 năm. Riêng đối với cán bộ, giáo viên, y, bác sĩ ngành giáo dục - đào tạo và y tế có thời gian công tác tại huyện ít nhất là 05 năm.

3. Có vợ và chồng cùng công tác ở các cơ quan tại huyện Cần Giờ.

Chương III

MỨC VAY - THỜI GIAN, LÃI SUẤT CHO VAY - QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN - NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

Điều 6. Đối tượng được vay tối đa 20.000.000đồng/hộ (Hai mươi triệu đồng trên một hộ), được trả chậm tối đa trong thời gian 10 năm (2.000.000đồng/năm), lãi suất trong hạn 0% (lãi suất quá hạn sẽ có quy định riêng của Ủy ban nhân dân huyện).

Điều 7. Người có nhu cầu vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở phải trực tiếp viết đơn xin vay (theo mẫu), có ý kiến xác nhận tiêu chuẩn, điều kiện và đề xuất của Thủ trưởng đơn vị. Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho vay, người được vay tiến hành ký hợp đồng vay vốn tại đơn vị ký hợp đồng cho vay.

Điều 8. Quy trình vay vốn thực hiện qua các bước sau:

1. Người có nhu cầu nộp đơn xin vay (01 bản) tại Phòng Công thương huyện.

2. Phòng Công thương huyện thẩm tra, tổng hợp đơn xin vay để chuẩn bị thông qua Hội đồng xét duyệt huyện trong các kỳ họp định kỳ 3 tháng/lần.

3. Hội đồng xét duyệt huyện duyệt danh sách, sau đó báo cáo kết quả xét duyệt và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho vay vốn.

4. Đối tượng được quyết định cho vay vốn liên hệ với đơn vị có chức năng được Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm quản lý quỹ cho vay làm thủ tục ký hợp đồng vay vốn và nhận tiền vay.

Điều 9. Đối tượng được vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở có trách nhiệm:

1. Có trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi suất trên vốn vay (nếu có) theo hợp đồng đã ký với cơ quan quản lý vốn.

2. Khi đối tượng vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền vay theo hợp đồng; cơ quan ký hợp đồng cho vay vốn có quyền đề nghị các ngành chức năng, Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người vay khấu trừ số tiền phải trả vào lương của người vay hoặc đề nghị phát mãi tài sản để thu hồi lại số tiền đã cho vay theo quy định chung.

3. Trường hợp đối tượng vay sử dụng không đúng mục đích, cơ quan quản lý vốn và Phòng Công thương lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định thu hồi vốn đã cho vay.

4. Nếu vì điều kiện thay đổi công tác ngoài địa bàn huyện hoặc vì lý do thay đổi chổ ở do hoàn cảnh đời sống, người vay trả toàn bộ số tiền vay còn lại (vốn, lãi) để thanh lý hợp đồng với đơn vị ký hợp đồng cho vay. Trường hợp người vay mất thì thân nhân (vợ, chồng, con…) người vay có trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi suất trên vốn vay (nếu có) theo hợp đồng đã ký cho cơ quan quản lý vốn.

5. Sau khi đối tượng vay hoàn trả vốn vay và lãi suất (nếu có) theo hợp đồng. Cơ quan quản lý vốn có trách nhiệm lập thủ tục thanh lý hợp đồng vay cho người vay.

Chương IV

QUẢN LÝ VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Phòng Công thương huyện Cần Giờ được Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm quản lý Quỹ cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện; thực hiện các nhiệm vụ lập thủ tục cho vay theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và thu hồi vốn (kể cả đề xuất cho Ủy ban nhân dân huyện biện pháp thu hồi vốn vay).

Điều 11. Phòng Công thương huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, thẩm tra về điều kiện nhà ở, đất ở, đối tượng, lập các thủ tục trình Hội đồng xét duyệt huyện, giám sát việc xây dựng, sửa chữa nhà của người đã nhận vốn vay; Khi phát hiện đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, lập biên bản báo cáo Hội đồng xét duyệt huyện để có ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý.

Điều 12. Hội đồng xét duyệt cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở do Ủy ban nhân dân huyện thành lập có trách nhiệm tư vấn cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc Quyết định cho vay, thu hồi vốn vay theo quy định này.

Điều 13. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có trách nhiệm thông báo, quán triệt rộng rãi cho cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị mình hiểu và chấp hành đúng nội dung quy định này. Đơn vị, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng để động viên. Trường hợp được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2010
Ngày hiệu lực24/06/2010
Ngày công báo01/07/2010
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng,


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng,
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Cách Mạng
        Ngày ban hành17/06/2010
        Ngày hiệu lực24/06/2010
        Ngày công báo01/07/2010
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/04/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng,

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chính sách cho vay vốn xây dựng,