Quyết định 189/QĐ-UBND

Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 189/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Cần Giờ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/-UBND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 75/TTr-TP ngày 12 tháng 02 năm 2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản.

2. Các danh mục văn bản:

a) Danh mục các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa (61 văn bản);

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (34 văn bản);

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (27 văn bản);

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (02 văn bản);

đ) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đề nghị thay thế, bãi bỏ (07 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 


DANH MỤC

27 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bkết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018)


STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND Ngày 09/02/2006

Quyết định ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

13/5/2014

02

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

13/9/2016

03

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

18/5/2016

04

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

09/11/2018

05

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND Ngày 10/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ

23/5/2017

06

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế, bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

21/11/2014

07

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

16/5/2018

08

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

30/01/2018

09

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010

Quyết định về ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

01/01/2014

10

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND Ngày 22/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

18/7/2016

11

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 25/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

10/4/2017

12

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Quyết định về ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

28/7/2014

13

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011 - 2015.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2016

14

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành Đề án cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2011-2015.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2016

15

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND Ngày 07/07/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

29/01/2016

16

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND Ngày 28/7/2011

Quyết định về bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế, bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

21/11/2014

17

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

29/01/2016

18

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 07/3/2012

Quyết định ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

12/10/2017

19

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

29/01/2016

20

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND Ngày 10/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

29/01/2016

21

Chỉ thị

40/2013/CT-UBND-M ngày 04/5/2013

Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/01/2014

22

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND Ngày 16/9/2013

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản.

16/02/2018

23

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

13/02/2017

24

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 04/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

13/02/2017

25

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 21/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế, bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

27/10/2015

26

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

03/5/2018

27

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 25/8/2016

Quyết định bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

13/02/2017

Tổng số: 27 văn bản

 

DANH MỤC

02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực một phần

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực một phần

01

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 11/5/2016

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

Khoản 2 Điều 1

Khoản 10 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

30/10/2017

02

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 26/4/2018

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

Điều 2

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

14/5/2018

Tổng số: 02 văn bản

 

DANH MỤC

34 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG, BAN

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND Ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

01/4/2003

 

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

03

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

04

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

05

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

06

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

07

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

08

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

09

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

10

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

11

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND Ngày 30/6/2009

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

07/7/2009

 

12

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

20/11/2009

Đề nghị thay thế

13

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

26/01/2010

Đề nghị bãi bỏ

14

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND Ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ.

01/12/2010

Đề nghị bãi bỏ

15

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

16

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

17

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

18

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

19

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

20

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

18/5/2011

Đề nghị bãi bỏ

21

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 23/10/2014

Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ.

01/11/2014

 

22

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 11/5/2016

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

19/5/2016

Hết hiệu lực một phần

23

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND Ngày 06/9/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

13/9/2016

 

24

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/4/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

10/4/2017

 

25

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/5/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

23/5/2017

 

26

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 23/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

30/01/2018

 

27

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 26/4/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

03/5/2018

Hết hiệu lực một phần

28

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 09/5/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

16/5/2018

 

29

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 02/11/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

09/11/2018

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH T

30

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

 

III. LĨNH VỰC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

31

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

19/10/2017

 

32

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 23/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

30/10/2017

 

33

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 09/02/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

16/02/2018

 

34

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 07/5/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

14/5/2018

 

Tổng số: 34 văn bản

 

DANH MỤC

61 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG, BAN

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND Ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

01/4/2003

 

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

03

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

04

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

05

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

06

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

07

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

08

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

09

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

10

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

11

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND Ngày 30/6/2009

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

07/7/2009

 

12

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

11/11/2009

HHL

13

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

20/11/2009

HHL

14

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND Ngày 04/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

26/01/2010

HHL

15

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND Ngày 10/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

17/11/2009

HHL

16

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

20/11/2009

HHL

17

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

20/11/2009

 

18

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

20/11/2009

HHL

19

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/01/2010

HHL

20

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ.

26/01/2010

 

21

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND Ngày 22/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

29/6/2010

HHL

22

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 25/6/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

01/7/2010

HHL

23

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND Ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ.

01/12/2010

 

24

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

25

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

26

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

21/02/2011

 

27

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

21/02/2011

 

28

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

21/02/2011

 

29

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

18/5/2011

 

30

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND Ngày 28/7/2009

Quyết định bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

04/8/2011

HHL

31

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND Ngày 16/9/2013

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

23/9/2013

HHL

32

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/8/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ.

28/8/2014

HHL

33

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 23/10/2014

Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ.

30/10/2014

 

34

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 04/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ.

11/11/2014

HHL

35

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 21/11/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cn Giờ.

28/11/2014

HHL

36

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 20/10/2015

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

27/10/2015

HHL

37

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 11/5/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

19/5/2016

Hết hiệu lực một phần

38

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 25/8/2016

Quyết định bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Cần Giờ.

01/9/2016

HHL

39

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND Ngày 06/9/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ.

13/9/2016

 

40

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 03/4/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

10/4/2017

 

41

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/5/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

23/5/2017

 

42

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 23/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

30/01/2018

 

43

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 26/4/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

03/5/2018

Hết hiệu lực một phần

44

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 09/5/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

16/5/2018

 

45

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 02/11/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

09/11/2018

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH T

46

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND Ngày 09/02/2006

Quyết định ban hành Quy chế quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

16/02/2006

HHL

47

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 17/6/2010

Quyết định ban hành Quy định về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ.

23/6/2010

HHL

48

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

26/10/2010

HHL

49

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 11/01/2011

Quyết định về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ 05 năm 2011 - 2015

18/01/2011

HHL

50

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành Đề án cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2011-2015.

18/5/2011

HHL

51

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 31/8/2011

Quyết định về ban hành Quy định về khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

07/9/2011

HHL

52

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 07/3/2012

Quyết định ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

14/3/2012

HHL

53

Chỉ thị

40/2013/CT-UBND-M Ngày 04/5/2013

Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013.

11/5/2013

HHL

54

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

 

III. LĨNH VỰC VĂN BẢN, VĂN THƯ - LƯU TRỮ

55

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND Ngày 07/07/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

14/7/2011

HHL

56

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 22/3/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ.

29/3/2012

HHL

57

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND Ngày 10/9/2012

Quyết định ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

17/9/2012

HHL

IV. LĨNH VỰC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

58

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 12/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ.

19/10/2017

 

59

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 23/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

30/10/2017

 

60

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 09/02/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

16/02/2018

 

61

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 07/5/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

14/5/2018

 

Tổng số: 61 văn bản

 

DANH MỤC

07 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CẦN THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018)


STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị thay thế, bãi bỏ

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

01

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

Đề nghị thay thế

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ không còn phù hợp với quy định của:

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ ban hành về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ ban hành về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Trong năm 2019

02

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND Ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

Đề nghị bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Nội vụ

Trong năm 2019

03

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND Ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ

Đề nghị bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Ni v

Trong năm 2019

04

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ

Đề nghị thay thế

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ không còn phù hợp với quy định của:

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

- Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trong năm 2019

05

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ

Đề nghị thay thế

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ không còn phù hợp với quy định của:

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Phòng Quản lý đô thị

Trong năm 2019

06

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ

Đề nghị thay thế

Nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ không còn phù hợp với quy định của:

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Phòng Kinh tế

Trong năm 2019

07

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

Đề nghị bãi bỏ

Không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Nội vụ

Trong năm 2019

Tổng số: 07 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo01/04/2019
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 189/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Cần Giờ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 189/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Cần Giờ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu189/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Dũng
       Ngày ban hành26/02/2019
       Ngày hiệu lực26/02/2019
       Ngày công báo01/04/2019
       Số công báoSố 27
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 189/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Cần Giờ Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 189/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Cần Giờ Hồ Chí Minh

        • 26/02/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/04/2019

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/02/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực