Quyết định 6386/QĐ-UBND

Quyết định 6386/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6386/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6386/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1362/TTg-PL ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ý kiến hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6244/BTP-KTrVB ngày 23 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19481/TTr-STP-KTrVB ngày 01 tháng 12 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản, Cục Công tác Phía Nam;
- TT Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng và Ban Pháp chế HĐND TP;
- VP UB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Thành phố năm 2018 và Chương trình công tác ngành Tư pháp năm 2018;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 như sau:

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC:

1. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

a) Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, kịp thời phát hiện và chủ động sửa đổi, bổ sung khắc phục những những sai sót, hạn chế trong các văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng Phòng Tư pháp; Công chức tư pháp - hộ tịch.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở-ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm

b) Kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra; văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn gửi đến Phòng Tư pháp quận, huyện để kiểm tra; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, chú trọng những văn bản trong lĩnh vực nhà ở, đất đai, doanh nghiệp, đầu tư, văn bản có chứa thủ tục hành chính, phí và lệ phí.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở-ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm

c) Tổ chức kiểm tra tại một số Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện về thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và tình hình ban hành, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc khắc phục các sai sót trong công tác này (nếu có), việc cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên ngành lên Công báo Thành phố, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở-ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

d) Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành gửi đến hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở-ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

đ) Đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra văn bản đối với văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở-ban, ngành thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

a) Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017; Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước năm 2017, thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố (nếu có) theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP .

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

b) Chủ động rà soát văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để triển khai thi hành các luật, bộ luật mới đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại các kỳ họp trong năm 2017,2018.

- Đơn vị thực hiện: Sở - ngành thành phố, Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, báo cáo kết quả rà soát cho Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

c) Tiếp tục triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố liên quan đến các văn bản hết hiệu lực do các Bộ-ngành Trung ương công bố hàng năm (rà soát chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở-ngành thành phố, Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, báo cáo kết quả rà soát cho Ủy ban nhân dân thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

d) Thực hiện kết quả rà soát các chuyên đề tiến hành trong năm 2017-2018 đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, tổ chức triển khai; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

3. Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018:

Công tác hệ thống hóa văn bản quy pham pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2014-2018 là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Sở Tư pháp tham mưu, triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phục vụ cho công tác hệ thống hóa kỳ 2014-2018 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6244/BTP-KTrVB ngày 23 tháng 11 năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên phạm vi cả nước);

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018;

- Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp theo Kế hoạch.

Đơn vị phối hợp: Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Thời gian thực hiện: cả năm.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sử dữ liệu quốc gia về pháp luật:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; tổ chức thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật ngay sau khi các văn bản này được ban hành, đăng trên Công báo thành phố.

Chủ động thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện còn hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2017 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo điện tử Thành phố; cập nhật tình trạng hiệu lực của các văn bản này trên cơ sở báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; xây dựng Kế hoạch triển khai việc cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 322 xã, phường, thị trấn còn hiệu lực thi hành.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: cả năm.

II. KINH PHÍ:

Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra và rà soát văn bản áp dụng mức chi theo quy định của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc Sở Tư pháp:

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

c) Định kỳ thực hiện việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

b) Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 01 năm 2018.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố và các hướng dẫn của Sở Tư pháp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo01/02/2018
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6386/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6386/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Cách Mạng
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo01/02/2018
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 6386/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6386/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh

         • 11/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/02/2018

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực