Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 279/TTr-STP ngày 21 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản ở trên địa bàn tỉnh Sơn La được thực hiện như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La cho các Tổ chức hành nghề Công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng).

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản và các hợp đồng giao dịch khác theo quy định của pháp luật được quyền lựa chọn bất kỳ Tổ chức hành nghề Công chứng nào trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Tổ chức, cá nhân có hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn các huyện chưa có Tổ chức hành nghề Công chứng được quyền lựa chọn việc công chứng tại bất kỳ Tổ chức hành nghề Công chứng nào trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có bất động sản theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các huyện sau khi có Tổ chức hành nghề Công chứng được thành lập, thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Tổ chức hành nghề Công chứng đó chính thực hoạt động, việc chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ chuyển giao cho các Tổ chức hành nghề Công chứng thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao cho các Phòng Công chứng thực hiện các hợp đồng, giao dịch.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La; Các tổ chức ngân hàng, tín dụng đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban CĐCC TP Tỉnh ủy;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
-Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC. 350b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2010
Ngày hiệu lực 26/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2017
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sơn La
Người ký Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành 16/08/2010
Ngày hiệu lực 26/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/02/2017
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch