Quyết định 06/2011/QĐ-UBND

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lợi thế của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đã được thay thế bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 31/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Liên Sở: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính tại Tờ trình số 115/LS/KH&CN-CT-TC ngày 22 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 quy định về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh; Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh và Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 về việc bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị ngày càng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học, kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự cạnh tranh trong và ngoài nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh, bao gồm các ngành sản xuất: hải sản chế biến, nhân điều, muối công nghiệp, nước khoáng, sản phẩm thanh long chế biến và công nghệ bảo quản quả thanh long, sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su.

2. Các đối tượng được áp dụng:

a) Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã;

b) Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Sau đây gọi chung là các doanh nghiệp.

3. Các doanh nghiệp nêu tại khoản 1 và 2 Điều này, nếu đủ điều kiện được hưởng các chính sách hiện hành của Trung ương hoặc địa phương về thuế, tiền thuê đất, về lập dự án đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, đào tạo, hỗ trợ lãi suất tiền vay 4%/năm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư đổi mới để phát triển sản xuất - kinh doanh và các ưu đãi khác thì tiếp tục được hưởng chính sách này.

4. Không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Các dự án đã được Chi nhánh Ngân hàng phát triển Bình Thuận hỗ trợ lãi suất sau đầu tư;

b) Các dự án đã hưởng chính sách khác của Trung ương hoặc của địa phương về hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ.

Điều 3. Các hoạt động đầu tư được áp dụng

1. Đầu tư mới nhà máy có thiết bị công nghệ hiện đại, sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

2. Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất mới với công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo bằng sáng chế, giải pháp hữu ích; đầu tư kiểm soát công nghệ, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, HACCP.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 4. Hỗ trợ lãi suất vốn vay

1. Các doanh nghiệp có các hoạt động đầu tư nêu tại Điều 3 Quy định này khi vay vốn để đầu tư tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là ngân hàng) trong tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bình Thuận tại thời điểm được cho vay;

b) Trường hợp đã hưởng hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ thì được hỗ trợ 100% chênh lệch lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Bình Thuận tại thời điểm được cho vay sau khi trừ 4% năm hỗ trợ lãi suất tiền vay của Chính phủ.

2. Hạn mức vốn vay được hỗ trợ tối đa là 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng) cho một dự án.

3. Thời hạn hỗ trợ là 03 năm (36 tháng) từ khi được ngân hàng chấp nhận bằng khế ước cho vay.

4. Trường hợp doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ thì quy đổi sang Việt Nam đồng theo tỷ giá của ngoại tệ đó tại thời điểm vay với hạn mức tối đa tương đương với 20 tỷ đồng Việt Nam.

Điều 5. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp: đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 6. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng chính sách này khi lập khế ước vay với ngân hàng thương mại, nếu có yêu cầu thì Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện bảo lãnh với ngân hàng khoản tiền vay để đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục đăng ký, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ theo Quy định này; theo dõi quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm.

Điều 8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công thương cân đối ngân sách để thực hiện chính sách này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2011
Ngày hiệu lực17/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị


Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

        Văn bản gốc Quyết định 06/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị