Quyết định 06/2011/QĐ-UBND

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước đã được thay thế bởi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất thuê mặt nước Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 577/STC-GCS ngày 18/4/2011, kèm báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 307/BC-STP ngày 15/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước một năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1. Đơn giá thuê đất một năm tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất đối với từng loại đất, loại đô thị, loại xã, khu vực, lĩnh vực đầu tư của dự án quy định cụ thể như sau:

Mục đích

Khu vực

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp

Đối với nhóm đất nông nghiệp

Đối với lĩnh vực khuyến khích đầu tư

- Các phường thuộc TP Hà Tĩnh

1,8

1,3

1,5

- Các xã thuộc TP Hà Tĩnh, các xã, phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh, các thị trấn thuộc huyện

1,7

1,0

1,2

- Các xã thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn quy định của Chính phủ)

0,75

0,75

0,75

- Các xã còn lại

1,5

0,8

1

- Khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp - TTCN, khu du lịch

 

 

 

+ Nằm trong vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn

0,8

0,8

0,8

+ Nằm trong vùng còn lại

1,6

1

1,2

2. Khung giá thuê mặt nước:

a) Dự án sử dụng mặt nước cố định: Từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng/km2/năm.

b) Dự án sử dụng mặt nước không cố định: Từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/km2/năm.

Giá thuê mặt nước cụ thể cho từng dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Các Phó VP; các Tổ CV/VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NL1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành26/04/2011
       Ngày hiệu lực06/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/10/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2011/QĐ-UBND đơn giá thuê đất, mặt nước