Quyết định 1270/QĐ-UBND

Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh giá đất và đơn giá thuê đất chuyên dùng tại khu kinh tế và khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 64/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất thuê mặt nước Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 04/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT VÀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất;

Căn cứ Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau khi đã thống nhất cùng Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan) tại Văn bản số 819/TNMT-ĐGĐ&BT ngày 18/4/2013; ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 175/HĐND ngày 06/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất và đơn giá thuê đất chuyên dùng tại các khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh như sau:

1. Về giá đất:

- Điều chỉnh hệ số tính giá đất chuyên dùng và đất phi nông nghiệp khác ở các khu kinh tế và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh (đã được quy định tại Điểm 1, Mục B, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh về giá đất năm 2013) từ mức 0,7 giá đất ở cùng vị trí xuống mức 0,5.

- Điều chỉnh giảm giá đất chuyên dùng, đất phi nông nghiệp tại một số tuyến đường trong Khu kinh tế Vũng Áng, gồm: Đường bao phía Tây (Quốc lộ 1B) đoạn từ ngã 3 giao với đường từ ngã tư Quốc lộ 1A với đường Quốc lộ 1B thuộc địa phận Kỳ Trinh đến điểm cuối tiếp giáp Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Phương (bao gồm các vị trí bám quy hoạch đường gom, dải cây xanh cách ly đối với tuyến đường này); Đoạn đường từ nhà ông Hanh (thôn Liên Phú) đến giáp đường bao phía Tây (Quốc lộ 1B), thuộc xã Kỳ Liên; Đường trục dọc trung tâm xã Kỳ Thịnh - đô thị Kỳ Trinh (đoạn giáp đường đi cảng Vũng Áng đến hết đoạn đã thảm nhựa (dài khoảng 1,7km, thuộc xã Kỳ Thịnh) từ mức giá 800.000 đồng/m2 xuống 600.000 đồng/m2.

2. Về đơn giá thuê đất:

Điều chỉnh, bổ sung đơn giá thuê đất (quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh), như sau:

- Điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

+ Trong vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn: 0,75%.

+ Trong vùng còn lại: 1,5%.

- Bổ sung đơn giá thuê đất tại các thị trấn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn là 0,75%.

Điều 2. Giao các Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Cầu Treo, UBND các huyện, thị xã trên cơ sở nguyên tắc giảm giá đất nêu trên và Bảng giá đất đã ban hành, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, địa bàn mình lập phương án tính toán, trình duyệt và công bố đơn giá thuê đất chung đối với từng lô đất trong từng khu CN, cụm CN - TTCN (áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực) để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng các Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Cầu Treo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các PVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Tổ CV/VP.UB;
- Lưu: VT, NL1.
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1270/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/05/2013
Ngày hiệu lực 10/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/10/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Võ Kim Cự
Ngày ban hành 10/05/2013
Ngày hiệu lực 10/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/10/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1270/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh giá đất đơn giá thuê đất khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh