Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn đã được thay thế bởi Quyết định 07/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn Vĩnh Long 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá tiêu thụ nước sạch nông thôn như sau:

STT

Đối tượng sử dụng

Gía tiêu thụ nước sạch đ/m3

1

Hộ nghèo có sổ

2.500

2

Hộ sinh hoạt

4.600

3

Cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học

6.000

4

Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch

6.800

Mức giá tiêu thụ nước sạch tại Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 150 đồng/m3 theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc sở Tài chính, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai việc thu tiền tiêu thụ nước sạch theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 10/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báo cấp tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT,PCT.UBT;
- Như điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ TP;
- Pháp chế Bộ Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Các khối NC;
- Lưu: VT. 6.14.05.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực08/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực08/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2012/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn