Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2015/QĐ-UBND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác kế hoạch trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 33/KH-THQH ngày 27 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban của Đảng; các Ban HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ; VPĐĐBQH - HĐND tỉnh;
- Các Đ/c LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ LẬP, THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, mục đích và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố (dưới đây gọi tắt là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Mục đích: Nhằm tạo khuôn khổ thể chế hóa đồng bộ về đổi mới công tác kế hoạch; khắc phục các hạn chế của Quy định kế hoạch theo phương pháp cũ và huy động sự tham gia của người dân nhằm phát huy dân chủ cơ sở.

3. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp huyện.

Điều 2. Các nguyên tắc trong công tác lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện

1. Phù hợp với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đảm bảo mục tiêu phát triển gắn kết chặt chẽ với Quy hoạch, Kế hoạch phát triển KT-XH trung và dài hạn của địa phương, của tỉnh; phù hợp với các nhu cầu phát triển của cấp cơ sở. Mục tiêu phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kế hoạch phát triển KT-XH bao gồm kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.

4. Đảm bảo tính khả thi.

5. Phát huy được nội lực của nhân dân trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực của nhà nước và các nguồn lực xã hội khác.

Chương II

LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Điều 3. Thành lập hoặc kiện toàn Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện

Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập hoặc kiện toàn, có từ 09 đến 12 thành viên là đại diện lãnh đạo hoặc cán bộ chuyên môn của các phòng, ban cấp huyện. Tổ xây dựng kế hoạch huyện do Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách kinh tế làm Tổ trưởng; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Tổ phó Thường trực.

Tổ xây dựng kế hoạch huyện có trách nhiệm hỗ trợ tham mưu UBND cấp huyện về công tác lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch cấp huyện; điều phối, hướng dẫn các phòng, ban cấp huyện thực hiện các nội dung của công tác kế hoạch; thu thập, kết nối thông tin kế hoạch giữa các cấp, các ngành và các phòng ban cấp huyện; đảm bảo tiến độ và chất lượng cung cấp thông tin kế hoạch.

Thời gian: Trước 15 tháng 5 hàng năm

Điều 4. Căn cứ lập kế hoạch

Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm cấp huyện được xây dựng trên cơ sở:

1. Các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, huyện; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

3. Kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn 5 năm của tỉnh, huyện.

4. Chỉ thị, hướng dẫn về công tác xây dựng kế hoạch của tỉnh.

5. Thực trạng phát triển KT-XH của huyện.

6. Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp xã.

Điều 5. Các bước và thời gian lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện

a) Bước 1: Tiếp nhận thông tin định hướng và ban hành văn bản hướng dẫn lập kế hoạch.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND cấp huyện chủ động tiếp nhận, khai thác thông tin định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, các chương trình, dự án đầu tư của Chính phủ và của tỉnh trên địa bàn, dự báo một số diễn biến về tình hình KT-XH trong năm kế hoạch từ Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban ngành có liên quan. Ban hành văn bản hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn rà soát tình hình thực hiện kế hoạch năm trước, đề xuất định hướng phát triển của huyện trong năm tới, danh mục các chương trình, dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 hàng năm.

b) Bước 2: Phân tích, đánh giá kế hoạch lần 1

Căn cứ hướng dẫn lập kế hoạch của UBND cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành lĩnh vực quản lý trong 6 tháng đầu năm, dự báo kết quả cả năm và nhiệm vụ 6 tháng còn lại; Chi cục Thống kê cấp huyện thu thập, cung cấp số liệu 06 tháng về các chỉ số phát triển KT-XH chủ yếu của cấp huyện gửi phòng Tài chính - Kế hoạch và Tổ xây dựng kế hoạch.

Căn cứ báo cáo của các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình phát triển KT-XH của huyện trong 06 tháng đầu năm, dự báo kết quả cả năm và nhiệm vụ 06 tháng còn lại; Tổ xây dựng kế hoạch chủ trì tính toán các phương án phát triển và tổng hợp thông tin năm kế hoạch.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp thành báo cáo chung và gửi các phòng, ban, UBND cấp xã, các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu trong ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức Hội nghị tham vấn về định hướng phát triển KT-XH của cấp huyện.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 hàng năm

c) Bước 3: Tổ chức Hội nghị tham vấn

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Tổ xây dựng kế hoạch tham mưu để UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị tham vấn về định hướng phát triển KT-XH cấp huyện trong năm tới. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, lãnh đạo chủ chốt cấp xã và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện đánh giá về tình hình phát triển KT-XH của mình (năm báo cáo); Tổ xây dựng kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện hướng dẫn Hội nghị phân tích các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của địa phương để lựa chọn phương án phát triển chủ đạo cho năm kế hoạch. Trên cơ sở đó xác định các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của năm kế hoạch.

Căn cứ kết luận Hội nghị, Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành soạn thảo Khung định hướng Kế hoạch phát triển KT-XH của cấp huyện để gửi các phòng ban chuyên môn, các đơn vị cấp xã làm cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết.

Thời gian: Hoàn thành trước 20 tháng 6 hàng năm

d) Bước 4: Tổng hợp, lồng ghép kế hoạch cấp xã và lập kế hoạch chi tiết theo ngành, lĩnh vực.

Căn cứ Khung định hướng Kế hoạch phát triển KT-XH của huyện, UBND cấp xã dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã gửi phòng Tài chính - Kế hoạch và Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện theo các quy định tại Quy định lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ dự thảo kế hoạch của cấp xã, Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện sơ bộ rà soát, tổng hợp đề xuất, phân nhóm theo ngành, gửi kết quả tổng hợp cho các phòng, ban liên quan để xem xét, đánh giá, lồng ghép vào kế hoạch phát triển chi tiết của ngành, lĩnh vực và gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.

Căn cứ Kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp thành dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH của cấp huyện.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05 tháng 7 hàng năm

đ) Bước 5: Hội nghị Kế hoạch phát triển KT-XH

Sau khi có dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện, UBND huyện triệu tập Hội nghị kế hoạch để thảo luận, thống nhất các nội dung chính của bản kế hoạch như: chỉ tiêu phát triển chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm; lựa chọn, sắp xếp các hoạt động và dự kiến phân bổ ngân sách theo thứ tự ưu tiên.

Căn cứ kết luận Hội nghị, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Tổ xây dựng kế hoạch chỉnh sửa nội dung bản Kế hoạch, chuẩn bị báo cáo tóm tắt và khung theo dõi đánh giá trình UBND cấp huyện xem xét.

UBND cấp huyện trình dự thảo Kế hoạch lên UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để tổng hợp vào Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 hàng năm

e) Bước 6: Thảo luận, tiếp thu, hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.

Căn cứ lịch thảo luận do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí, UBND cấp huyện cử đại biểu tham gia. Tại buổi thảo luận, UBND cấp huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cập nhật thông tin, định hướng kế hoạch mới của cấp trên; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan để UBND tỉnh xem xét, cân nhắc làm cơ sở giao kế hoạch chính thức cho cấp huyện.

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao chính thức, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo các chỉ tiêu phát triển KT-XH được tỉnh giao cho các phòng, ban cấp huyện, cấp xã, đồng thời phản hồi cho cấp xã về kết quả lồng ghép kế hoạch của cấp xã vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Căn cứ thông tin của UBND cấp huyện, các phòng, ban liên quan, cấp xã tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch của đơn vị mình. Tổ xây dựng Kế hoạch huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục cập nhập, hoàn thiện Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện để báo cáo UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện hoặc cơ quan cấp trên xem xét, phê duyệt.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 hàng năm

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện

UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện thảo luận, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp HĐND cấp huyện cuối năm.

Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 hàng năm

Chương III

THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH

Điều 7. Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

1. Căn cứ vào Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp huyện đã được thông qua, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện công khai Kế hoạch phát triển KT-XH; thông báo giao chỉ tiêu chính thức cho các phòng, ban cấp huyện và cấp xã; đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Căn cứ Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp huyện và các văn bản chỉ đạo liên quan, các phòng, ban cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức liên quan.

Điều 8. Thực hiện các chương trình, dự án

1. Đối với các chương trình, dự án đầu tư được phân cấp cho cấp huyện quản lý, việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và các quy định khác của từng loại chương trình, dự án cụ thể.

2. Đối với các chương trình, dự án, các hoạt động thuộc nguồn ngân sách cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

3. Đối với các chương trình, dự án do cấp tỉnh hoặc Trung ương triển khai trên địa bàn, các cơ quan chủ quản phải có sự thống nhất với UBND cấp huyện để tổng hợp vào Kế hoạch cấp huyện, đồng thời lồng ghép, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đầu tư trên địa bàn.

Điều 9. Lập kế hoạch theo dõi và đánh giá

1. Kế hoạch theo dõi và đánh giá được lập cùng Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và là một bộ phận của kế hoạch hàng năm.

2. Căn cứ bản Kế hoạch phát triển KT-XH đã được phê duyệt, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện xây dựng kế hoạch theo dõi và đánh giá trình UBND cấp huyện phê duyệt.

3. Kế hoạch theo dõi và đánh giá cần nêu rõ thời gian, tiến độ, khối lượng hoàn thành các hoạt động; trách nhiệm, chỉ số theo dõi, tài liệu kiểm chứng, nguồn báo cáo, thông tin xác minh và chế tài khen thưởng, xử lý vi phạm được duyệt chung với Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của huyện.

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện theo dõi và đánh giá kế hoạch

1. Báo cáo theo dõi và đánh giá tình hình lập, thực hiện kế hoạch được tiến hành định kỳ, phù hợp với quy định theo chế độ báo cáo hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá

a) UBND cấp huyện, Tổ xây dựng kế hoạch huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban cấp huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là đầu mối tổng hợp thông tin theo dõi, đánh giá kế hoạch cấp huyện.

b) Theo dõi và đánh giá của cấp tỉnh.

c) Theo dõi và đánh giá của người dân và các bên liên quan khác.

Điều 11. Tổ chức theo dõi và đánh giá

1. Căn cứ Kế hoạch theo dõi và đánh giá được phê duyệt, UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổ xây dựng kế hoạch huyện và các phòng, ban cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tổ chức theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH của cấp huyện.

2. Báo cáo theo dõi và đánh giá Kế hoạch gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và trình UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Hướng dẫn và ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quy định lập, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH cấp huyện. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc triển khai áp dụng Quy định này.

2. Hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy định, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính hợp lý và hợp pháp của Quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án phân cấp quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn của các chương trình, dự án do cấp huyện quản lý để thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH; hướng dẫn chi cho công tác lập theo dõi, đánh giá kế hoạch hàng năm và 5 năm.

4. Hàng năm, căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện lập dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác kế hoạch gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính để bố trí kinh phí, đồng thời chủ động huy động các nguồn lực triển khai thực hiện.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trên cơ sở Luật cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và các Quy định khác có liên quan xây dựng chế tài xử lý vi phạm khi không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng quy định trong quá trình lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm.

6. Chủ trì, phối hợp với các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tổ chức xây dựng hoặc lồng ghép vào chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác đổi mới kế hoạch đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kế hoạch huyện để triển khai Quy định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch cấp huyện; phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong cung cấp thông tin, tham gia hướng dẫn và triển khai các hoạt động lập kế hoạch cho cấp huyện.

Điều 16. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện thực hiện đúng các nội dung của quy định lập, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp huyện; tổng hợp, cung cấp thông tin và tổ chức phản hồi đối với Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp xã.

2. Kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Quy định lập, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3. Ban hành các chế tài về khen thưởng, xử lý vi phạm thích hợp đối với các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này.

4. Bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện theo quy định.

Điều 17. Tuyên truyền về phương pháp lập kế hoạch mới

1. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng theo nhiệm vụ và chức năng, tổ chức xây dựng hoặc lồng ghép vào chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác kế hoạch theo phương pháp mới đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

2. Phối hợp, lồng ghép hoạt động lập kế hoạch vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền và sinh hoạt cộng đồng dân cư tại xã, thôn.

Điều 18. Công tác tập huấn

1. Đối với cấp huyện, cấp xã và các thôn, khu phố lần đầu áp dụng quy trình mới cho công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH, thành viên Tổ xây dựng kế hoạch cấp huyện, cấp xã, các Trưởng thôn, Trưởng khu phố và các đối tượng liên quan được tham gia tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng về công tác kế hoạch.

2. Hàng năm, căn cứ nhu cầu thực tế, cơ quan đầu mối về công tác kế hoạch huyện, tỉnh tổ chức tập huấn bổ sung nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế hoạch ở cấp xã và các thôn, khu phố.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện Quy định nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2015
Ngày hiệu lực27/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2015/QĐ-UBND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành17/03/2015
        Ngày hiệu lực27/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2015/QĐ-UBND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2015/QĐ-UBND đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh

           • 17/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực