Quyết định 06/2016/QĐ-UBND

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;

Căn cứ Công văn số 464/HĐND-VHXH ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân về việc cho ý kiến đối với Tờ trình 126/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ tại Tờ trình liên sở số 103/TTrLS-SVHTTDL-SGDĐT-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương I

VỊ TRÍ, TÊN GỌI, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, tên gọi của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng

1. Vị trí:

a) Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là một thiết chế Văn hóa, Thể thao, Giáo dục ở cơ sở do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) quyết định thành lập và giao cho Ủy ban nhân cấp xã quản lý trực tiếp và toàn diện mọi hoạt động.

b) Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, sự kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

2. Tên gọi:

a) Tên gọi chính thức và đầy đủ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng + tên xã, phường, thị trấn.

b) Tên giao dịch: The Cultural and Sporting Center of Community Leaming (CSCCL).

Điều 2. Chức năng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã

1. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao, học tập cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu được thông tin, hiểu biết chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước; sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của nhân dân địa phương góp phần phục vụ tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và phong trào “Xây dựng xã hội học tập”, “Học tập suốt đời ”.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng và học tập cộng đồng ở cơ sở.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung hoạt động thường kỳ (tháng, quý, năm), đột xuất và từng đợt (lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn) phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương và của ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền gồm: Triển lãm, sinh hoạt chuyên đề, biểu diễn chương trình tuyên truyền lưu động.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng thường xuyên và định kỳ gồm: Biểu diễn, liên hoan, hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, mở lớp năng khiếu, sinh hoạt truyền thống, đọc sách báo, vui chơi giải trí.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương.

5. Điều tra nhu cầu học tập, hưởng thụ văn hóa của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập, sinh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Liên kết với các đơn vị và tổ chức kinh tế, xã hội thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên ngành nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần cho mọi người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

6. Tổ chức các loại hình hoạt động Thể dục, Thể thao: Ưu tiên những môn thế mạnh của địa phương

7. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng - thể thao trong và ngoài địa phương nhằm trao đổi học tập nâng cao trình độ tổ chức hoạt động chuyên môn.

8. Quản lý, sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã

1. Được liên kết với các tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân tham gia đầu tư vào một số loại hình hoạt động dịch vụ văn hóa, học tập, Thể dục Thể thao, vui chơi giải trí, nhằm làm phong phú đa dạng các loại hình hoạt động theo hình thức xã hội hóa; đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã ngày một phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động.

2. Được mời các cộng tác viên, giáo viên mở các lớp năng khiếu và sở thích, các chương trình bồi dưỡng giáo dục kiến thức văn hóa - khoa học kỹ thuật ngắn hạn ở Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã (chương trình phải được Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý) và được chi trả chế độ bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước.

3. Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.

4. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chuyên môn nghiệp vụ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ

Điều 5. Tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng

1. Ban chủ nhiệm: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, các thành viên, các cộng tác viên. (Các thành viên được phân công kiêm nhiệm như đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trạm y tế, Hội khuyến học, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ...)

2. Về nhân sự bao gồm các chức danh sau:

- Chủ nhiệm do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm.

- 01 Phó Chủ nhiệm: Là người có năng lực, nhiệt tình trong phong trào của địa phương.

- 03 đến 05 cán bộ nghiệp vụ phụ trách các lĩnh vực văn hóa, thể thao và giáo dục.

- 01 nhân viên bảo vệ.

Điều 6.

1. Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ phải qua các lớp đào tạo (sơ cấp, trung cấp) do ngành văn hóa, thể thao, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức.

2. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh của Trung tâm do Ủy ban nhân dân xã quyết định sau khi thỏa thuận thống nhất với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

3. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể tháng, quý, năm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm nhằm đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ sở vật chất:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi Văn hóa - Xã hội với diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, có trách nhiệm xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và giáo dục. Khi xây dựng cải tạo, nâng cấp trụ sở; đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, cần đảm bảo đầy đủ các khu, phòng chức năng cho các loại hình hoạt động theo quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã, quy chuẩn Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); các thông số, chỉ tiêu trong mô hình chuẩn để nghiên cứu áp dụng thiết kế xây dựng mới Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà nước mới ban hành, được chọn ở mức tối thiểu. Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tùy theo quy mô dân số và điều kiện từng vùng để xác định quy mô cho phù hợp.

Điều 8.

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã được trang bị các phương tiện chuyên dùng thiết yếu như: Máy vi tính, nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng, bộ video, bộ karaoke, panô triển lãm, bàn ghế, hội trường làm việc học tập, tủ giá sách, báo, trang thiết bị thể thao (các dụng cụ chuyên dùng theo từng môn thể thao).

2. Ban chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra tình hình tài sản thuộc phạm vi mình quản lý, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các cá nhân phụ trách; thường xuyên nhắc nhở cán bộ viên chức nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ của công, nội quy bảo vệ tài sản; phải đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các báo cáo, thống kê và các quy định về quản lý và sử dụng tài sản; đôn đốc việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc sau khi có xảy ra sự cố và lập báo cáo để có hướng giải quyết.

Điều 9.

1. Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã do Nhà nước hỗ trợ và sự đóng góp của cá nhân, nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu và kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới và đầu tư trang thiết bị cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định. Trang thiết bị đầu tư cho các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, phải phù hợp với đặc điểm sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, thể dục- thể thao và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao trình độ của nhân dân ở từng vùng, khu vực.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên trên cơ sở dự toán hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Cán bộ trực tiếp quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã được hưởng mức phụ cấp theo quy định hiện hành. Nhân viên bảo vệ thực hiện hợp đồng lao động như đối với bảo vệ cơ quan xã, phường, thị trấn.

4. Đội ngũ cộng tác viên, cán bộ các ngành đoàn thể kiêm nhiệm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng được ngân sách nhà nước hỗ trợ bồi dưỡng, thù lao, tạo điều kiện ổn định tổ chức và hoạt động.

5. Khuyến khích Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã chủ động tạo nguồn thu từ các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, học tập, hội phí sinh hoạt câu lạc bộ sở thích theo đúng quy định pháp luật để phát triển hoạt động, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên.

Chương V

MỐI QUAN HỆ

Điều 10. Đối với cấp xã:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý kiểm tra trực tiếp về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Đối với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác trong xã, phường, thị trấn: Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ, liên kết thực hiện nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (theo yêu cầu) cho Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện về công tác quản lý và hoạt động của Trung tâm mình.

Điều 11. Đối với cấp huyện:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện về các mặt hoạt động văn hóa thể dục thể thao, học tập cộng đồng và kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (theo yêu cầu) cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

Điều 12. Đối với cấp tỉnh:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã là một thiết chế Văn hóa, Thể thao, Giáo dục ở cơ sở, thuộc hệ thống chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Giáo dục cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và chỉ đạo theo chức năng của Nhà nước quy định.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã nằm trong hệ thống thiết chế hoạt động của Nhà văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, được Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Thư viện, Bảo tàng, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ quản lý và chuyên môn.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thành phố báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (theo yêu cầu) cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13.

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện hướng dẫn, triển khai Quy định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành chức năng phối hợp các tổ chức, đoàn thể có liên quan ở huyện, các xã, phường, thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chức năng, kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng cấp xã.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo có mối quan hệ về quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ trong hệ thống hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Nhà văn hóa, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch, biện pháp phối hợp tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa phù hợp cần phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực14/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýLê Thanh Dũng
       Ngày ban hành04/02/2016
       Ngày hiệu lực14/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2016/QĐ-UBND hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu 2016