Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 12/2010/TT- BVHTTDL và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05 /2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BVHTTDL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2010 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO XÃ VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BVHTTDL NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA NHÀ VĂN HÓA-KHU THỂ THAO THÔN

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ- TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã.

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 1 Điều  6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn

1

Diện tích đất quy hoạch

1.1.Khu Hội trường Văn hóa đa năng

1.2.Khu Thể thao (chưa tính diện tích sân vận động)

1.3. Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn xã.

Các xã cần dành 2 - 3m2 đất/người để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao theo Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009.

Từ 500m2 trở lên

Từ 2.000m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 1.200m2 trở lên

 

Từ 200m2 trở lên


Từ 500m2 trở lên

 

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn

2

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường Văn hóa đa năng

2.3. Xây dựng các công trình thể thao theo quy định tại Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình thể dục thể thao.

200 chỗ ngồi trở lên

 

150 chỗ ngồi trở lên

 

100 chỗ ngồi trở lên

 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 06/2011/TT- BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn.

1. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 1, Điều 6 như sau:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và thôn ở xã đặc biệt khó khăn

1

Diện tích đất quy hoạch

1.1. Khu Nhà Văn hóa


1.2. Khu Thể thao

Sân tập thể thao đơn giản

(chưa kể diện tích sân bóng đá đơn giản)

1.3. Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn thôn

Từ 300m2 trở lên

Từ 500m2 trở lên

Từ 200m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 100m2 trở lên


Từ 200m2 trở lên

2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau:

 

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

Vùng núi cao, hải đảo và thôn ở xã đặc biệt khó khăn

2

Quy mô xây dựng

2.1. Nhà Văn hóa


2.5. Nơi có điều kiện xây dựng những công trình thể thao khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục Thể thao và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình Thể dục Thể thao

Từ 100 chỗ ngồi trở lên

Từ 80 chỗ ngồi trở lên

Từ 50 chỗ ngồi trở lên

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL, các đơn vị chức năng;
- UBND cấp tỉnh, huyện;
- Các Sở VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS (02), TCT (1000).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực15/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu05/2014/TT-BVHTTDL
    Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
    Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
    Ngày ban hành30/05/2014
    Ngày hiệu lực15/07/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 12/2010/TT-BVHTTDL và 06/2011/TT-BVHTTDL