Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL năm 2014 đính chính Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL 2014 đính chính 05/2014/TT-BVHTTDL


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BVHTTDL NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BVHTTDL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2010 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO XÃ VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BVHTTDL NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA NHÀ VĂN HÓA-KHU THỂ THAO THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 1 “Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau” được đính chính lại là “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 và điểm 2.3 tiêu chí số 2, Điều 6 như sau”.

2. Tại Khoản 2 Điều 2 “Sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 2, Điều 6 như sau” được đính chính lại là “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 và điểm 2.5 tiêu chí số 2, Điều 6 như sau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội;
- UBTƯMTTQVN, cơ quan TƯ các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo, Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS (01), CT.350.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2120/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2120/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực09/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2120/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL 2014 đính chính 05/2014/TT-BVHTTDL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL 2014 đính chính 05/2014/TT-BVHTTDL
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2120/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
       Ngày ban hành09/07/2014
       Ngày hiệu lực09/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL 2014 đính chính 05/2014/TT-BVHTTDL

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2120/QĐ-BVHTTDL 2014 đính chính 05/2014/TT-BVHTTDL

           • 09/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực