Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 26/TTr-CT ngày 04/01/2018 về dự thảo Quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là: 5.500 đồng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng một ki lô gam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018. Bãi bỏ Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 01/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (để b/c);
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các tổ CV: TM, NL, TH;
- Lưu : VT, KT (Nam).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Xuân Đại

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2018
Ngày hiệu lực10/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Xuân Đại
       Ngày ban hành26/01/2018
       Ngày hiệu lực10/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An

           • 26/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực